ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רלא

ב"ה, כ"א תשרי, תשכ"ז

ברוקלין.

ועד כפר חב"ד ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח להם היום:

במענה להטליפן, יהא הכל בהצלחה רבה ומתוך שמחה רבה ולהמשיך ההצלחה בהפעולות לכל השנה שנת הקהל האנשים והנשים והטף לעשות את כל דברי התורה הזאת.

בכבוד ובברכה לכל המשתתפים שליט"א ברכת שמחה כפולה שמחת השי"ת

ושמחת ישראל גם יחד,

ובברכת ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ועד לבלי מצרים ובאופן זה יהי' ויעקב הלך לדרכו.

מנחם שניאורסאהן

בברכת חג שמח,

מזכיר

ט'רלא

האנשים והנשים והטף..התורה הזאת: וילך לא, יב.

המשתתפים: ראה גם אגרת הקודמת.

שמחה כפולה: ראה לקו"ת דרושי שמע"צ פח, ד ואילך.

ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה: ויצא כח, יד. וראה גם לעיל אגרת ט'פז, ובהנסמן בהערות שם.

ועד לבלי מצרים: ראה שבת קיח, סע"א ואילך.

ויעקב הלך לדרכו: ויצא לב, ב. וראה תורת מנחם - התוועדויות ח"ב ע' 47 ואילך. וש"נ.