ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רלג

ב"ה, עש"ק ט"ו מ"ח, ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו...

ויהי רצון שיבשר טוב בתוכנם,

ובשנה זו, שהיא תמימה (להביא את חדש העבור) וחדשי' שלימים (חשון וכסלו מלאים) - תהי' התמימות והשלימות בכל עניני השנה, הגשמים והרוחנים, הכללים והפרטים,

ובפרט אשר תיכף לראש השנה

- הן בחו"ל והן באהקת"ו, שגם שם ר"ה שני ימים, ואפילו בזמן שהיו קובעין על פי הראי' (לבנ"י אשר בגולה ולרוב בני ארץ ישראל, ולפעמים רבות - אפילו בירושלים עצמה) -

הוא יום שבת קדש, אשר אין עצב עמה , ופרש שבתכם לא קאמר, ואדרבה - עליו נאמר ברכת ה' היא תעשיר ומענגין אותו - מלמעלה ולמטה - עונג גשמי ועונג רוחני גם יחד.

בברכה

מ. שניאורסאהן

* * *

אזכרות וכיו"ב הנערכות לעיירות וכו' - כללות הדבר צ"ע בספרים מהו היחס שצ"ל לזה, בנוגע לאופים ותוכנם בפועל (אלו שנודעו לי) (רוב הנאומים וכו') - לפענ"ד צ"ל שלילי.

תמימה (להביא: ערכין לא, א. ועייג"כ רשימות הצ"צ לתהלים עה"פ תורת ה' תמימה (ס"ק ד, ח).

שלימים..מלאים: ראה רמב"ם הל' קדה"ח פ"ח ה"ו.

בזמן..עצמה): רמב"ם הל' קדה"ח פ"ה ה"ז-ח (וכ"פ בשו"ע אדה"ז סת"ר ס"ד. ודלא כפרש"י ר"ה יח, סע"א (משא"כ בתוס' שם). וראה לח"מ הל' קדה"ח פ"ג ה"ט).

ולפעמים רבות: בזח"ג (רלא, א) ר"ה הוה בכל זימנא תרין יומין אינון..ולא חד.

ויל"פ שזהו הוספת (ודיוק) אדה"ז בלקו"ת רד"ה יחיינו מיומים (דברים סג, ב) ------------------------

ט'רלג

כללי-פרטי. נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 369, והושלמה עפ"י צילום האגרת. לתוכנה ראה גם לקמן אגרת ט'רמה.

רשימות הצ"צ לתהלים: יהל אור ע' סז ואילך.

"ר"ה לעולם ב' ימים אפי' בזמן שהיו מקדשין ע"פ הראי'" - ההדגשה בזה "אפי' בזמן כו'" - ולא "לעולם" ממש. וראה פע"ח ש' ר"ה ספ"ד "ב' ימים של ר"ה..נוהגים תמיד..

קודם החורבן הי' כח בידינו..ביום א' אך עתה אחר החורבן בהכרח לעשות ב' ימים כמ"ש בזהר".

- ובירוש' עירובין (פ"ג ה"ט) שב' ימי ר"ה מתקנת נביאים הראשונים ובתוספתא ר"ה (פ"א ה"י) שבימי משה קרה ב' ימי ר"ה.

אין עצב עמה: ירוש' ברכות ב, ז.

ופרש..קאמר: זח"ב פח, ב. תו"א ר"פ ח"ש. דרמ"צ מצות לא תבערו אש.

עליו נאמר: ירוש' שם.

ועונג רוחני: ראה שו"ע אדה"ז סרפ"ח ס"ג.

------------------------

ברכת ה' היא תעשיר: משלי יו"ד, כב.

אזכרות וכיו"ב: נכתבה בשולי האגרת הקודמת, בטופס הנשלח אל מו"ה צבי הרכבי.

אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"ג ח'תשיט, ובהנסמן בהערות שם.