ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רלח

ב"ה, א' כסלו תשכ"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ צמ"ס וכו' הרש"י שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו המהיר מועש"ק, ות"ח ת"ח על הבשו"ט אשר בו.

ובמענה לשאלתו בקשר עם יום ההולדת - לאריכות ימים ושנים טובות,

הנה מפני הטעמים מאז (כיון שבמקומם עומדים) נכון מאד, לדעתי, שיתועד (ובפרט שהשנה - שנת הקהל) ביום זה במסיבת ידידים וריעים (וכיון שאין רצונו בפרסום יתר) מצומצמת בכמות.

ובאם אכל בי עשרה שכינתא שריא, אף שאינם מדברים בדברי תורה וכו' (וכדברי רבינו הזקן באגה"ק סכ"ג שלו, "ששמעתי מרבותי" (הרה"מ והבעש"ט, כביאור כ"ק מו"ח אדמו"ר בזה)) עאכו"כ במסיבה

האמורה, שבודאי ידברו בד"ת - בנגלה ובחסידות, ובנגלה ובחסידות גם יחד, ופתקא מן שמיא נחתי' - שיקיים השי"ת ברכות המסובים המתועדים

לכת"ר - שי' - במילואם,

ובאופן המתאים למש"נ במזמור תהלים, שכמנהג קדמונים הוא דכת"ר בשנתו הבע"ל, עדות ביהוסף גו' הרחב פיך ואמלאהו, עם כל הפירושים בזה, וע"פ מה שנתבארו ברשימות הצ"צ על הפסוק הנ"ל (שנדפסו ביחד עם התהלים).

בברכה לאריכות ימים ושנים טובות בענינים הפרטים ובענינים הכללים (כולל כמובן ענין הכי עיקרי - הופעת הכרך הי"ב דאנציקלופדיא תלמודית, מצוה דהוא זהיר בה טפי , ובסמיכות לזה - דהכרך הי"ג וכו') ולבשו"ט בכהנ"ל

מ. שניאורסאהן

ט'רלח

נדפסה בלקו"ש חל"ז ע' 203, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

הרה"ג..הרש"י: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ט'לג, ובהנסמן בהערות שם.

שיתועד כו': ראה גם סה"ש תשמ"ח ח"ב ע' 407. וש"נ.

אכל בי עשרה שכינתא שריא: סנהדרין לט, סע"א.

ופתקא מן שמיא כו': בארוכה במכ' כ"ק מו"ח אדמו"ר (נדפס בתהלים יהל אור ע' תשכג. ובכ"מ).

שכמנהג כו': ראה שם ע' תשלח.

ביהוסף: להעיר (ע"ד הצחות) אשר כל כסף וזהב שבעולם ליקט יוסף והעלוהו ישראל והי' בידם עד מלכות שלמה ועד בכלל (והן הם אוצרות בית ה' (אשר בנה שלמה) ואוצרות בית המלך שירש רחבעם משלמה) - (פסחים קיט, א).

זהיר בה טפי: להעיר מאגה"ק סו"ס ז'.

------------------------

במכ' כ"ק מו"ח אדמו"ר (נדפס בתהלים יהל אור: בהוצאת תשד"מ ע' תשפז. ובאג"ק שלו ח"ג ע' תיג.

שם ע' תשלח: בהוצאה הנ"ל ע' תתב. וראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"א אגרת טז. ח"י אגרת ג'שנה. וראה גם מאמרי אדה"ז הקצרים ע' שמא. סה"מ תשכ"א ע' 231.

בשנתו הבע"ל: שהתחיל לומר מזמור פא.

להעיר (ע"ד הצחות): רמז על עריכת האנציקלופדיא התלמודית.

ליקט יוסף..מלכות שלמה: רמז לשמו - שלמה יוסף.

עדות ביהוסף גו' הרחב פיך ואמלאהו: פסוקים ו-יא.

ברשימות הצ"צ על הפסוק הנ"ל: יהל אור ע' רצ ואילך.

דאנציקלופדיא תלמודית, מצוה דהוא זהיר בה טפי: ראה גם לעיל חכ"ג אגרת ח'תתצט, ובהנסמן בהערות שם.