ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רמ

ב"ה, י"ז כסלו, תשכ"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר נולדה להם בת למזל טוב,

הנה יה"ר מהשי"ת שיגדלה ביחד עם זוג' תי' לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.

- ידוע מכ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע, אשר מנהגנו הוא לאמר גם בלידת בת לתורה ולחופה ולמעשים טובים, ע"פ מרז"ל (ברכות יז, א) נשים במאי זכיין באקרוי' כו' באתנוי' כו' ונטרין כו'.

בברכת מזל טוב.

כתבי אליו מכבר אודות שיעור בכל יום בתניא (בל"נ, כמובן) - שייך וקשור לבקשתו אז ברכה והזכירוהו על ציון כ"ק [מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע] (ע"ד מחז"ל השתטח על קבר אבות כו'), ולצנור וכלי לברכה שייכות מיוחדת לחלק התורה בה עמל במיוחד המברך וכו'. וק"ל.

ויה"ר שעכ"פ מכאן ולהבא ישמור (בל"נ) שיעורי חת"ת.

ט'רמ

נדפסה ב"נלכה באורחותיו" ע' 204, מצילום כתי"ק.

ידוע מכ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע: אג"ק שלו ח"א ע' רי (נעתק ב"היום יום" כה מנחם אב).

מחז"ל השתטח על קבר אבות כו': סוטה לד, ב.