ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רמה

ב"ה, מוצש"ק כ"ף כסלו, ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח...

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו...

ויהי רצון שיבשר טוב בכ"ז, טוב כפול (טוב העליון הגנוז שבא בטוב הנראה ונגלה).

מצו"ב ד"ה פדה בשלום - הנאמר זה יובל שנים, בשנת - עזרת,

ע"י כ"ק אדמו"ר (מוהר"ר שלום דובער) נ"ע,

וחזרו עליו ברבים בההתועדויות,

ד"יום בשורה" יום יט כסלו יום הששי "שהוכפל בו כי טוב, יום הילולא רבא דרבנו הקדוש נ"ע"

ודיום כ' כסלו - שביום זה נתפרסמה הגאולה והייתה השמחה גדולה וכו', ובמיוחד בשנה זו שהוא גם יום השבת (והעלי' והמשכת התענוג) של יום י"ט כסלו,

ובודאי ישתדל שילמדו אותו ברבים וביחיד בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה הבע"ל, ימי פירסומי ניסא דפך השמן , רזי דרזין דאורייתא,

ובאופן דמוסיף והולך ואור.

ובשנה זו, שהיא תמימה (להביא את חדש העבור) וחדשי' שלימים (חשון וכסלו מלאים) - תהי' התמימות והשלימות בכל עניני השנה, הגשמיים והרוחניים, הכלליים והפרטיים,

ובפרט אשר תיכף לראש השנה

- הן בחו"ל והן באהקת"ו, שגם שם ר"ה שני ימים, ואפילו

בזמן שהיו קובעין על פי הראי' (לבנ"י אשר בגולה ולרוב בני ארץ ישראל, ולפעמים רבות - אפילו בירושלים עצמה) -

הוא יום שבת קדש, אשר אין עצב עמה , ופרש שבתכם לא קאמר, ואדרבה - עליו נאמר ברכת ה' היא תעשיר ומענגין אותו - מלמעלה ולמטה - עונג גשמי ועונג רוחני גם יחד.

בברכה.

מנחם שניאורסאהן

ט'רמה

כללי-פרטי. נדפסה בראש קונטרס "פדה בשלום עזר"ת" (קה"ת, ערב חנוכה תשכ"ז).

ואח"כ בסה"מ עזר"ת ע' רמב ואילך. לקו"ש ח"י ע' 275.

ד"ה פדה בשלום..עזרת: נדפס בקונטרס בפ"ע (תשכ"ז). ולאח"ז בסה"מ עזר"ת ע' פח ואילך.

וחזרו עליו ברבים בההתועדויות: די"ט כסלו, וש"פ וישב כ"ף כסלו תשכ"ז. ראה סה"מ מלוקט ח"א ע' תצח ואילך (סה"מ עזר"ת ע' רמד ואילך).

יום בשורה: ראה גם לקמן אגרת ט'רנח בהערה ד"ה יום בשורה.

אדה"ז במכתבו: אג"ק שלו ח"א אגרת לח.

ה"גאון החסיד כו': כך נזכר בלקו"ת שה"ש יח, ג.

נתפרסמה הגאולה: ראה שיחת יט כסלו תרצ"ב (לקו"ד ח"ד), שיחת יט"כ תרצ"ג אות כ' (לקו"ד ח"א).

פירסומי ניסא דפך השמן: להעיר אשר כשאין פרסום דנס השמן גם בדיעבד אינו מברך על הנרות (אחרונים לשו"ע או"ח סו"ס תרע"ב). משא"כ ועל הנסים (נס המלחמה) גם לכתחילה תקנוה ואומרה בתפלת לחש. ראה שו"ת הצ"צ שער המילואים סי"א, ואכ"מ.

דפך השמן: ראה לקו"ת ר"פ ראה.

השמן..רזי דרזין: ראה לקו"ת שה"ש (ב, ד ואילך). בארוכה באמרי בינה ש' הק"ש פנ"ד ואילך. ולהעיר מדברי כ"ק אדמונ"ע אשר הקטרוגים וכו' והגאולה די"ט כסלו הוא ע"ד דע"י שכותשין אותו הזית נותן שמנו (שיחת יט"כ תרס"ג - נדפס בס' תורת שלום).

תמימה (להביא: ערכין לא, א. ועייג"כ רשימות הצ"צ לתהלים עה"פ תורת ה' תמימה (ס"ק ד, ח).

שלימים..מלאים: ראה רמב"ם הל' קדה"ח פ"ח ה"ו.

לראש השנה: וכן לר"ה לדא"ח, י"ט כסלו.

------------------------

לקו"ד ח"ד: תשמט, ב ואילך.

לקו"ד ח"א: כט, א.

דע"י שכותשין אותו הזית נותן שמנו: ראה מנחות נג, סע"ב. שמו"ר רפל"ו.

תורת שלום: ע' 26.

רשימות הצ"צ לתהלים עה"פ: יהל אור ע' סז ואילך.

ובשנה זו, שהיא תמימה כו': ראה גם לעיל אגרת ט'רלג.

בזמן..עצמה): רמב"ם הל' קדה"ח פ"ה ה"ז-ח (וכ"פ בשו"ע אדה"ז סת"ר ס"ד). ודלא כפרש"י ר"ה יח, סע"א (משא"כ בתוס' שם). וראה לח"מ הל' קדה"ח פ"ג ה"ט.

ולפעמים רבות: בזח"ג (רלא, א) ר"ה הוה בכל זימנא תרין יומין אינון..ולא חד.

- ויל"פ שזהו הוספת (ודיוק) אדה"ז בלקו"ת רד"ה יחיינו מיומים (דברים סג, ב) "ר"ה לעולם ב' ימים אפי' בזמן שהיו מקדשין ע"פ הראי'" - ההדגשה בזה "אפי' בזמן כו'" - ולא "לעולם" ממש. וראה פע"ח ש' ר"ה ספ"ד "ב' ימים של ר"ה..נוהגים תמיד..

קודם החורבן הי' כח בידינו..ביום א' אך עתה אחר החורבן בהכרח לעשות ב' ימים כמ"ש בזהר".

ובירוש' עירובין (פ"ג ה"ט) שב' ימי ר"ה מתקנת נביאים הראשונים ובתוספתא ר"ה (פ"א ה"י) שבימי משה קרה ב' ימי ר"ה.

אין עצב עמה: ירוש' ברכות ב, ז.

ופרש..קאמר: זח"ב פח, ב. תו"א ר"פ ח"ש. דרמ"צ מצות לא תבערו אש.

עליו נאמר: ירוש' שם.

ועונג רוחני: ראה שו"ע אדה"ז סרפ"ח ס"ג.

------------------------

ברכת ה' היא תעשיר: משלי יו"ד, כב.