ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רמו

ב"ה, כ"א כסלו, ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

לכל המשתתפים בחגיגת חנוכת הבית של הסמינריון לבנות "אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש", בקאסאבלאנקא, ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הידיעה על דבר חגיגת חנוכת הבית של הסמינריון לבנות שתתקיים בליל ב' דחנוכה הבע"ל. ויהי רצון שתהי' החגיגה ראוי' לשמה, בהצלחה מופלגה בכל הפרטים, בגשמיות וברוחניות גם יחד.

למותר להאריך בגודל ערך שמחה זו לרגלי הישג חשוב זה בחינוך על טהרת הקודש.

וכבר מלתי אמורה שהשנה הזאת היא ביחוד שנת סגולה לכל עניני החינוך הכשר, להיותה שנת הקהל, היא השנה שאחרי שנת השבע שנת השמיטה, שבזמן שבית המקדש הי' קיים נתוספה בה מצוה גדולה שהיא "עמוד חזק וכבוד גדול בדת" (ס' החינוך ), מצות ["]הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, וגרך אשר בשעריך, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה"א ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת". ועל דרך מאמר חכמינו ז"ל, זאת תורת החטאת - כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, הנה זאת תורת מצות הקהל בזמן הזה הוא להוסיף בהשתדלות ובהתעסקות להרחיב החינוך על טהרת הקודש. ואם בכל שנה ושנה מצווים אנו לחינוך בקודש, על אחת כמה וכמה בשנה זו, שנת הקהל, שמדגישה ביחוד חובת הציבור וחובת היחיד לעשות ולפעול, במידה הכי גדולה, למען חינוך בני ובנות ישראל, חינוך ספוג יראת השם ואהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל.

ובפרט שהחגיגה מתקיימת בימי החנוכה, הרי עוד נקודה בזה, שאין להסתפק בהישגים שבעבר, אלא צריך להוסיף במאמצים ובהשתדלות בכל עניני חינוך הכשר, כהוראת ימי חנוכה - שמצותם הדלקת הנרות באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור, בהפצת נר מצוה ותורה אור.

ראויים כל עסקני החינוך והמשתתפים בשמחת חגיגת חנוכת הבית האמורה לברכה שזכו להישג חשוב זה בהתפתחות והתרחבות הסמינריון לבנות מיסודו של כ"ק מו"ח אדמו"ר, נשיא דורנו, זי"ע, מוסד

חינוך המתנהל ברוח רבינו הזקן בעל התניא והשו"ע, שהננו באים משמחת יום גאולתו, שמסר נפשו על הפצת התורה והמצוה בכלל, ועל החינוך בפרט.

ויהי רצון שהתעוררות ימי סגולה וימי אור אלה תעמוד לכל העושים והמעשים למען חינוך בני ובנות ישראל בדרך התורה והמצוות, וההצלחה שהאירה להם פנים עד היום תאיר דרכם גם להבא ללכת מחיל אל חיל, ונזכה כולנו יחד בתוככי כל אחינו בני ישראל למזמור שיר

חנוכת הבית הגדול והקדוש, ביהמ"ק שיבנה במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו.

בכבוד רב ובברכה להצלחה מרובה ולבשורות טובות

מ. שניאורסאהן

ט'רמו

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 343.

מלתי אמורה: לעיל אגרת ט'ריז, ובהנסמן בהערות שם.

ס' החינוך: מצוה תריב.

הקהל את העם..התורה הזאת: וילך לא, יב.

מאמר חכמינו ז"ל: מנחות קי, א.

דמוסיף והולך: שבת כא, ב.

נר מצוה ותורה אור: משלי ו, כג.

למזמור שיר חנוכת הבית: תהלים ל, א.