ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רמז

ב"ה, כ"ב כסלו, תשכ"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות מצב זוג' תי',

השי"ת ימלא ימי הריונה כשורה ובנקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל.

בברכת הצלחה רבה בהפצת המעינות בפרט ובהפצת היהדות בכלל ולבשו"ט בכהנ"ל,

מ. שניאורסאהן

לשאלתו בנוגע לאופן ומקום עבודתו בעתיד - מובן שקדימה ביותר וביותר לעבודתו במוסדות ליובאוויטש (קדימה הן מצדו והן מצד המוסדות). כן מובן שעבודה צ"ל באופן לנצל מקסימום האפשרי דיכולתו ומתוך שמחה - ואיני רואה כל סיבה וענין שימנעו קיום שני תנאים הנ"ל ביחד. והרי זוהי, כנ"ל, טובת כל הצדדים.

במכתבו כותב אחרת. ויתייעץ עם ידידים על אתר האומנם כן הוא, או שטועה הוא מפני היותו נוגע בדבר. ובהתאם לעצתם יחליט. וה' ינחהו בטוב לפניו בגו"ר גם יחד.