ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רנא

ב"ה, ימי חנוכה, ה'תשכ"ז

שנת הקהל - ברוקלין, נ.י.

ש"ב הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה עזריאל זעליג שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת כתבי יד דא"ח - קבלה בעתה ובזמנה - ע"י הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ רב פעלים וכו' מוהרמ"פ שי' כ"ץ ובנו האברך הנעלה התמים שי',

ומגלגלין זכות ליום זכאי, לאשר האמור בימי חנוכה אלו, אשר ענינם הדלקת הנרות (הרומזים לנר מצוה ותורה אור - כידוע) ובאופן דמהדרין מן המהדרין, מוסיף והולך ואור,

וזכות הרבים תלוי בו, כי בטח יסתייעו בכתבי יד אלו - בההגהה של מאמרי ודרושי רבותינו נשיאינו, שעומדים להו"ל, בעז"ה.

בברכה, ש"ב

מ. שניאורסאהן

ט'רנא

מו"ה עזריאל זעליג: סלונים. אגרות נוספות אליו - לעיל ט'ס, ובהנסמן בהערות שם.

נוסח דומה לכמה: מו"ה יוסף חיים ווייספיש. מו"ה נתן הורביץ. מחו' מר פרץ חן. מו"ה ארי' ליב פרידמן. מו"ה ברוך. מו"ה משה צבי. האברך נתן.

כתבי יד דא"ח .. כ"ץ: ראה גם לעיל אגרת ט'רה.

ובנו האברך הנעלה התמים: זאב יחזקאל שי'.

ומגלגלין זכות ליום זכאי: תענית כט, א. וש"נ.

הרומזים לנר מצוה כו': ראה רש"י ד"ה בנים - שבת כג, ב.

נר מצוה ותורה אור: משלי ו, כג.

דמהדרין מן המהדרין, מוסיף והולך: שבת כא, ב.

בטח יסתייעו בכתבי יד אלו: ראה גם לעיל שם.