ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רנג

[ימי חנוכה תשכ"ז]

להערתו ברש"י (וכן יוקשה על הספרי שם) אשר לא הביא (האזינו לב, מח) גם בעצם היום הזה דא"א (לך יז - כג, כו). ויש להוסיף בתוקף (הקושיא) ההערה דפרש"י שם הוא ע"ד פרש"י האזינו .

אבל כבכל פרש"י עה"ת גם כאן מתורץ בפשטות: בא"א אינו מסוג ג' הפעמים שהביא רש"י כי הכתוב עצמו מסיים ומפרשו: בעצם היום..כאשר דבר אתו אלקים .

ט'רנג

נעתקה מצילום כתי"ק, על גליון מכתב מו"ה שניאור זלמן שמרלינג, מכ"ה מ"ח תשכ"ז.

אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ו'לד, ובהנסמן בהערות שם.

להערתו ברש"י כו': במכתבו: בזמן ההתוועדות בשבת שובה הסביר את הרש"י שכתוב ג' פעמים בעצם-היום-הזה [השיחה - בלקו"ש חי"ט ע' 339 ואילך]. על המקום הי' קשה לי למה רש"י לא מזכיר את הבעצם היום הזה אצל אברהם אבינו, בעצם היום הזה נמול אברהם וישמעאל בנו.

ההערה דפרש"י שם: בו ביום שנצטוה ביום ולא בלילה לא נתיירא לא מן הגויים ולא מן הליצנים כו'.

ע"ד פרש"י האזינו: אמר הקב"ה הריני מכניסו בחצי היום וכל מי שיש בידו כח למחות יבא וימחה.

כאשר דבר אתו אלקים: כלומר, הטעם שמל בעצם היום הי' כאשר דבר אתו אלקים, ולא נתיירא לא מן הגויים ולא מן הליצנים, משא"כ כאן כותב רש"י שבג' מקומות אמר הקב"ה שיהי' דוקא בחצי היום כו'.

תירוץ זה נתבאר גם בשיחת ש"פ האזינו תשמ"א. ובלקו"ש שם הערה 2 נתבאר עוד תירוץ ע"ז.