ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רנד

[ימי חנוכה תשכ"ז]

באם בבוקר דאותו יום יתפלל בצבור יטבול במקוה ישתה אבל לא יאכל (עד חזרתו מביה"ח) יפריש לצדקה לפני הליכתו, ילמוד ענין בתורה אז כדאי וטוב.

ט'רנד

נכתבה על גליון המכתב מיום א' פ' ויגש תשכ"ז, במענה לשאלתו אם ללכת להתפלל אצל ציון כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע.

ישתה אבל לא יאכל: ראה גם לעיל ח"ג אגרת תקפט. ס' המנהגים-חב"ד ע' 96.