ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רנה

[ימי חנוכה תשכ"ז]

...וכמובן ממכתבי הקודם - ברורה דעתי שעל כת"ר להמשיך בכהונתו ברבנות בקהלתו, וביחד עם זה לבצר עמדתו בה ולהוסיף בה, ובפרט שכבר עלה בידו לתקן כמה ולשפר וכו' [ובודאי שבכדי שיהי' לזה קיום - צ"ל נוכח במקום ואימתו עליהם].

להאב המרעיש וכו' - כדאי למצוא מי שיסבירו שככל שיפרסם הדבר יותר - יותר מתפרסם כל הענין, ועלול להזיק עתידם - של הילד וכו' וכו'.

ט'רנה

מכתי"ק, על גליון מכתבו של מו"ה הלל מדליה, מזאת חנוכה תשכ"ז. אגרות נוספות אליו - לעיל ט'רלה, ובהנסמן בהערות שם.

ממכתבי הקודם: דלעיל שם.

להאב המרעיש: במכתבו: בדבר ענין הביה"ס.. אין מסכימים להוציא את בני המגויירות אצל.. שאין אני מכיר בגיור.. ואחד קיבל את דברי ומוכן לעשות בהתאם לדרישות. ואילו השני עשה רעש גדול, וע"י ידידיו יודיע שילך לעו"ד ולמניסטר של השכלה...