ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רנו

ב"ה, ל' כסלו תשכ"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוהר"י שי'

שלום וברכה!

על יסוד הוראת חז"ל , מילתא אלבישייהו יקירא, מצורף בזה מאמר דא"ח מכ"ק אדנ"ע שהו"ל ימים אלו.

והרי הימים ימי סגולה: חודש הגאולה, י"ט כסלו וראש השנה לכל עניני חסידות, ונוסף על זה ימי חנוכה שמוסיפים באור.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך בריאות הנכונה

מ. שניאורסאהן

נ.ב.

כיון שכבר נכנסתי ונעניתי ללא שאלוני, אכנס עוד צעד אחד - למה שכבר שאלתי ובקשתי ולא פעלתי כלום. כוונתי אודות גודל ההכרח ותועלת וזכות הרבים וכו' - שיעלה כ' על הכתב הדיבורים וההוראות וכו' מכ"ק אדנ"ע מכל השנים. ובפרט הוראות בהנוגע למעשה, הן הוראות המפורשות בדבור, הן הוראות ע"י מעשה רב.

כנ"ל זוכר הנני שכתב, שאין ברשימותיו וכו' וכו', אבל כותב אני עוה"פ - כיון אז עס לייגט זיך ניט כלל וכלל שכל מה שראה ושמע במשך השנים רבות (ובפרט - רבות באיכות) בד' אמות הנ"ל, הרי או שכבר נתפרסם או (כפי הרמז שלו במכתבו הנ"ל) נתפרסם הפכו, ומטבע בני אדם, אשר כשמתחיל לרשום, הרי זכרון מאורע אחד ופתגם אחד - גורר ומעורר ומזכיר בעקבותיו זכרון מאורע שני, ומשתלשלים הדברים והמאורעות זה אחר זה.

גודל הענין האמור, בודאי אין צורך כלל להאריך בזה, כי אם להוסיף - שזה פעמים שעוררוני, היתכן שאין אני מבקש את כ' לרשום זכרונותיו בתוכן הנ"ל, ושבודאי על יסוד הידידות משנים ההם במדינתנו, ימלא בקשתי ובעין יפה ובאופן דמוסיף והולך וכו'.

ועפ"י האמור - נוסף על בקשת עצמי הנה שליחותא דרבנן (שעוררוני בהנ"ל) עביד אנא.

ע"פ הידיעות אודות כ' ובפרט במכ"ע, כנראה שהוטב מצב בריאותו, בכ"ז על יסוד התחלת שו"ע יו"ד, במקום שאפשר צריך לברר גם במקום חזקה.

ט'רנו

נדפסה ב"היכל מנחם" ח"ב ע' קעא.

מוהר"י: לנדא, בני-ברק. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"א ז'תשס, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ט'רסז.

הוראת חז"ל: שבת יו"ד, ב.

מאמר דא"ח מכ"ק אדנ"ע: ד"ה פדה בשלום עזר"ת. ראה לעיל אגרת ט'רמה.

שכבר שאלתי ובקשתי: ראה לעיל חי"ג אגרת ד'תמג.

שיעלה כ' על הכתב הדיבורים וההוראות וכו': לקמן אגרת ט'רסז מאשר רבינו את קבלת התחלת הרשימות. חלקן נדפס ב"שמועות וסיפורים" ח"א ע' 312 ואילך [המתחילות: למלאות רצון כ"ק שליט"א - להעלות על הכתב מה שאוכל להעלות מזכרוני]. ראה גם קובץ יגדיל תורה (נ.י.) חוב' נב סי' לז. חוב' נח סי' לט-מ.

מעשה רב: שבת כא, א. וש"נ.

הידידות משנים ההם: ראה "ימי מלך" ח"א ע' 211. 250.

שליחותא דרבנן .. עביד אנא: ע"ד לשון חז"ל - ב"ק פד, רע"ב.