ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רסג

ב"ה, ט"ז טבת, תשכ"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יוסף דוד שי' הכהן

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מז' טבת.

הרב רלב"ג שי' כבר נסע מכאן, ולכן עליו לפנות ישר אליו ע"פ הכתבת, עמוס 17, ירושלים.

בודאי למותר להדגיש, אשר תקותי חזקה שמוסיף בהפצת עניני תורה ומצות ועניני יהדות בכלל בסביבתו הקרובה וגם הרחוקה.

והרי הובטחנו , הבא לטהר - וידוע דיוק רבנו הזקן, לטהר גם אחרים - מסייעין אותו.

וסגולה מיוחדת בזה לכהנים, עליהם נאמר יורו משפטיך ליעקב גו'.

בכבוד ובברכה.

ט'רסג

מו"ה יוסף דוד: כהן, הלסינקי.

הבא לטהר: יומא לח, סע"ב. וש"נ.

דיוק רבנו הזקן: לקו"ת דרושי שמע"צ פח, ב.

יורו משפטיך ליעקב גו': ברכה לג, יו"ד.