ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רסה

ב"ה, כ"א בטבת, ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר..שי'

שלום וברכה!

הפ"ש וכן מכ' נת' ות"ח.

מוסג"פ העתק מכתבי למרת..שתחי'. ויענין לי ביותר לדעת דעתו עלי' בכל הפרטים, ובודאי יעזור לה ככל האפשר.

ות"ח מראש אם יודיעני בהאמור, וכל המרבה בכגון זה הרי זה משובח.

מצו"ב פתקא ות"ח מראש על מילוי הבקשה.

בברכה לבשו"ט.

בבקשה לשלוח לכאן פוטוסטאט (צילום) מכל תעודות הגירות של הנ"ל (של הרב, ב"ד כו') - כמובן, מבלי שתדע שבקשו את זה מכאן, ובכלל באופן שלא להעליבה כלל וכלל (והרי הנהלת בית הספר טבעי הוא שרוצה לראות כל זה. וק"ל).

ט'רסה

מצו"ב פתקא: דלקמן, המתחיל: בבקשה לשלוח.