ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רעז

ב"ה, כ"ב שבט, תשכ"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוב שי'

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א להבריק היום לתלמידי התמימים דקרית גת - עפ"י כתובתו:

תלמידי תומכי תמימים דקרית גת

במענה להמברק השי"ת יצליחם בלימוד תורת הנגלה והחסידות ולקיים תקות רבותינו נשיאינו להיות נרות להאיר.

בברכה לבשורות טובות.

/ מקום החתימה/

מזכיר

ט'רעז

מו"ה דוב שי': טייכמן, קרית גת. אגרת נוספות אליו - לעיל חט"ו ה'תשיח.

תומכי תמימים דקרית גת: שיסד הרבי בתקופה זו, ושלח אלי' קבוצת תלמידים-שלוחים ללמוד בה (ראה התוועדות פורים שנה זו שיחה י).

את עמי: סתם, דמצות עשה היא להלוות אפילו לעשיר הצריך לפי שעה (סמ"ע חו"מ ר"ס צז). וראה שו"ע אדה"ז ריש הל' הלואה.

------------------------

נרות להאיר: ראה גם תורת מנחם - התוועדויות ח"ד ריש ע' 228, ובהנסמן בהערות שם.