ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רעח

ב"ה, מעלי שבתא פ' אם כסף תלוה את עמי,

ה'תשכ"ז. ברוקלין, נ.י.

הנהלת חברה גמילות חסדים שומרי שבת,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הידיעה, אשר במוצש"ק פרשת אם כסף תלוה את עמי מסדרים אסיפתם השנתית.

ויהי רצון שתהי' בשעה טובה ומוצלחת, ובפרט אשר השנה היא שנת "הקהל", שאת"ל - מוסיף זה גם בענין דגמילות חסדים וצדקה,

שהרי ענין הקהל הוא, שמקבצים בנ"א חלוקים זה מזה ועד לתכלית שינוי, ובלשון הכתוב "אנשים נשים וטף וגרך אשר בשעריך", ובפרט ע"פ המבואר בכ"מ שמשתתפים בהקהל מן הגדול שבגדולים ועד - תינוק בן יומו, הכל ביחד בזמן אחד וקריאה אחת לכולם ע"י אחד המיוחד בעם זה המלך.

והרי זהו גם מעניני צדקה וגמ"ח, לקרב העני והעשיר, ודוקא באופן דפיוס וסבר פנים יפות, שלא יורגש החילוק בין הנותן והמקבל, ובצירוף שניהם יחד דוקא - מתקיימת מצות המלך מלכו של עולם - מצות הצדקה. ובפרט בגמ"ח שגדולה מן הצדקה, שנתינת כסף הגמ"ח וקבלתו (שבזה החילוק דעני ועשיר) - הוא רק ענין זמני, שהרי מחזירו כשמגיע זמן הפרעון.

ויהי רצון אשר הגמ"ח וצדקה שבשנת הקהל זו הנה, כהודעת חז"ל, יקרבו הגאולה האמתית ויביאוה בעגלא דידן, ויקיים צדיקו של עולם (שכל עניניו - צדקה עם בריותיו הם) הבטחתו והיעוד להושיע את עמו ולהביאם מארץ צפון ומירכתי ארץ וגו' - קהל גדול, וכהמשך הפסוקים, ובאו ורננו במרום ציון ונהרו אל טוב ה'

- ע"י משיח צדקנו בקרוב ממש.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור

מ. שניאורסאהן

נ.ב. כמנהגי - אף כי, בל"נ - מצו"ב השתתפותי בפעולותיהם הברוכות.

ט'רעח

נדפסה בלקו"ש ח"ו ע' 341. טופס דומה נשלח באותו יום אל "הנהלת אגודת גמילות חסדים ע"י ביהכנ"ס "מרכז חב"ד" - בת"א" [עם כמה הוספות וציונים שבשוה"ג, המועתקות גם הן לפנינו].

אם כסף תלוה את עמי: משפטים כב, כד.

ענין הקהל הוא: ראה גם לעיל אגרת ט'ריז.

ובלשון הכתוב: וילך לא, יב.

תינוק..אחד: חינוך מצוה תרי"ב ובמנ"ח שם. ובכ"מ.

אחד..המלך: ראה רש"י (תולדות כו, י).

ודוקא..יפות: ראה שו"ע יו"ד סרמ"ט, ג (אדר"נ ספי"ג).

ובפרט בגמ"ח: עוד מעלה בגמ"ח בנדו"ד - דשווה המקבל להנותן גם בזה שמקיים מצוה (דפרע"ח), שג"ז חלק (סיום) ענין הגמ"ח. ובפרט להפוסקים שפרע"ח - ג"כ מצוה מה"ת.

כהודעת חז"ל: ב"ב י, א.

שכל עניניו [-] צדקה: ראה אגה"ק סי' טו"ב.

והיעוד: ירמי' לא, ו-יא.

טוב ה': טוב במלופם, הוא הטוביות התוכיות הנבחרת מהטוב כו' (לקו"ת שה"ש י, ד.

עיי"ש).

------------------------

להפוסקים שפרע"ח - ג"כ מצוה מה"ת: ראה אנציק' תלמודית ערך הלואה ס"ד (ס"ע רכז ואילך). וש"נ.

בגמ"ח שגדולה מן הצדקה: סוכה מט, ב.