ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רעט

[שבט ה'תשכ"ז]

לכתבו ע"ד העקתה לאהקת"ו - כבר מלתי אמורה ומפורסמת (מיוסדת על פס"ד גדולי ישראל) שכל מי שביכולתו לפעול בצ"צ ביר"ש ובפרט בשטח החינוך עטה"ק ועוזב "עניי עירו" ומדינתו (אפילו בשביל ענין כהנ"ל) - ה"ז עריק ונוטש את המערכה, מערכה במלחמת הטמיעה ר"ל ממש, היינו פקו"נ. ובפקו"נ הרי אפילו בספק וס"ס מחללין את היוהכ"פ והש"ק וכו' ועאכו"כ כשקרוב לודאי (על יסוד הנסיון בעבר) שיציל. וק"ל.

ט'רעט

כבר מלתי אמורה ומפורסמת: ראה גם לעיל חכ"ב אגרת ח'שצח. ועוד.

עניי עירו: ראה ב"מ עא, א.

אפילו בספק וס"ס מחללין את היוהכ"פ והש"ק וכו': יומא פג, א ואילך.