ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רפג

[ה' אד"ר תשכ"ז?]

...לכתבו ע"ד הוספת שם ואיזה - יבחר בשם ע"פ עצת רב מורה הוראה במקומו (היינו מקום שלומד תורה ומתפלל וכו').

וגוף הערתו יש לברר האם אחב"י הספרדים מלכתחילה לא קיבלו עליהם צוואת רי"ח, וראה שד"ח אס"ד מע' חתן וכלה אות ה' ואילך.

ז' אד"ר: ראה מג"א (או"ח סתק"פ סק"ח) שענינו - באד"ר. ובתוד"ה אמר (נזיר יד, א) ובפי' הרא"ש (שם) שכמו כן הוא יום משתה ושמחה. ויתרה מזו במגלה (יג, ב) שהמן שמח כו' ולא הי' יודע כו'.

הוא חודש העיבור: ולא אד"ש - ר"ה יט, ב (ראה רש"י ותוס' שם. ובירוש' מגילה פ"א ה"ה, הובא בתוס' שם). והנה י"א דנפק"מ בזמן בר מצוה וכיו"ב. אבל בירוש' (מהמציאות שאינה רגילה כ"כ דמאי ביניהון) מוכח דלא כן (ויש להסביר זה ע"פ פי' ------------------------

ט'רפג

נדפסה בלקו"ש חל"ד ע' 294.

הוספת שם: אשר לפי צוואת ר"י החסיד, שלא יהי' שם החתן כשם חמיו, ואם נשאה ישנה שם הא', אולי יש תקוה. וראה גם לעיל אגרת ט'עט, ובהנסמן בהערות שם.