ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רפה

ב"ה, יו"ד אד"ר, תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום החמישי.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע למילוי משאלות לבבו לטובה בכל ענינים שכותב.

ולכתבו אודות יסוד חברת תהלים. - אינו מובן הספק בדבר, שהרי מאז ומתמיד, נפוצות הי' בכל מקום מושב בנ"י, חברת תהלים (ומגידי שיעור משניות) לאחר התפלה, ורק בדורנו הוגרע מספר הנוהגים כנ"ל עד שהתחילה ההשתדלות הידועה מכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל בהאמור (זה כמה עשיריות בשנים), השתדלות שכוללת גם כן פני' לכל אחד, לחדש תקנת ישראל סבא זו, וק"ל.

ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו - באם לא נבדקו בשנים עשר חדש האחרונים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ט'רפה

נדפסה בלקו"ש חל"ז ע' 211, והושלמה ע"פ העתקה.

מו"ה משה: גרינברג, בני ברק.

ההשתדלות הידועה מכ"ק מו"ח אדמו"ר: ראה "קובץ מכתבים" שבסוף "תהלים אהל יוסף יצחק". אג"ק שלו ח"ב שפו, ובהנסמן בהערות שם. ח"ג אגרת תשפד, ובהערות שם.