ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רפז

ב"ה, כ' אד"ר, תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השלישי, בו כותב אודות אשר יש לו משרה קבועה באה"ק ת"ו, ועכשיו הציעו לפניו לקבל משרת שוחט במעלבורן וכו' ומבאר הטעמים לחיוב בזה.

הנה לכל לראש, צריך להיות פסק דין של רב מורה הוראה בהשאלה דיציאה מאה"ק ת"ו לחו"ל, כיון שהצעה האמורה היא למשרה קבועה וכו',

אלא (ולכאורה גם זה עיקר), כיון שהמדובר הוא, ככתבו, לאחרי 1/8, ז.א. בעוד כחצי שנה, הרי אפשר שישתנה המצב באה"ק ת"ו והתנאים שם, ובמילא יהי' מקום לברר עוד הפעם שאלה האמורה (בענין היציאה לחו"ל).

וכיון שהכל בהשגחה פרטית, עלי החובה (והזכות) לעוררו על ההכרח להיות לו גם קביעות עתים בלימוד פנימיות התורה, שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, וכמבואר ההכרח בזה בכ"מ.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ט'רפז

וכמבואר ההכרח בזה בכ"מ: ראה גם לעיל אגרת ט'קפט. וש"נ.