ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רפט

ב"ה, אור ליום ג' כ"ה אדר א', ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הנהלת אוצר הפוסקים ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

זה עתה הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח לכת"ר המברק דלהלן, וז"ל:

מרחוק במקום וקרוב ברוח הנני משתתף בשמחתם-שמחתנו להופעת כרך העשירי, שגודל הענין מובן לכל, בפרט בתקופתנו, להוציא מלבו של מקלו יגיד לו ולהוכיח שכל פסק-דין יש לו יסוד

חזק ברבותינו ז"ל הראשונים כמלאכים* , שלאורם נלך בנר מצוה ותורה אור, בדרך מלכו של עולם, דרך החיים לכל אחד ואחת, חיים הראויים לשמם, בחיי הפרט והציבור והכלל.

בחתימה שימשיכו בפעלם הנעלה ועד שיברכו על המוגמר, ונותן התורה אבן ישראל יהי' בעזרם ובעזרתנו ובקרוב יקיים היעוד וארשתיך לי לעולם גו' ומארוסין לנשואין** כביכול בגאולה האמתית והשלימה על ידי משיח צדקנו בקרוב ממש.

בכבוד ובברכת הצלחה.

/חתימה /

בפקודת כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר - ש.מ. סימפסון

ט'רפט

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 365, והושלמה עפ"י צילום האגרת. וראה גם לעיל ח"ו אגרת א'תרכג. חי"ב ד'לו. חט"ו ה'תשמב.

מקלו יגיד לו: הושע ד, יב. וראה פסחים נב, ב.

*) [נ"ב:] בכ"ף הדמיון, כי תורה (ופס"ד) לא בשמים היא, ואך רבותינו הם עמודי הוראה ומהם חק ומשפט יוצא לכל ישראל.

**) מארוסין לנשואין: נ"ב עיין שמות רבה, סוף פ' טו. נתבאר ע"פ דא"ח בלקו"ת שה"ש מח, א. ובכ"מ.

------------------------

הראשונים כמלאכים: ראה שבת קיב, ב. וראה לקו"ש חט"ו ע' 281 הערה 14.

לא בשמים היא: נצבים ל, יב. וראה ב"מ נט, ב.

הם עמודי הוראה ומהם חק ומשפט יוצא לכל ישראל: רמב"ם הל' ממרים בתחלתן.

בנר מצוה ותורה אור: משלי ו, כג.

אבן ישראל: לשון הכתוב - ויחי מט, כד.

אבן..בעזרם וכו': רמז על פעלם ב"אוצר הפוסקים" על שו"ע חלק "אבן העזר" (עניני אירוסין ונישואין).

היעוד וארשתיך לי לעולם גו': הושע ב, כא.

פורים קטן..גדול: כן נק' בסי' אדה"ז (לפני ובא לצ"ג) ובכ"מ. והוא ע"ד פסח קטן, גדול (חולין קכט, ב. מגלת תענית פ"ב ועוד).

מאמר [..] וקבל: להעיר ממאמר ד"ה זה בתו"א, שערי אורה, דרמ"צ להצ"צ ח"ב (ע' תקצח ואילך) ועוד.

לפני ארבעים שנה: להעיר ממחז"ל (ע"ז, ה, ב) לא קאי אינש אדעתי' (סוף דעתו ותבונתו, רש"י) דרבי' עד ארבעין שנין. לקו"ת ס"פ אחרי.

הו"ל קונטרס: נדפס לראשונה ב"התמים" ח"ז. אח"כ - בס' המאמרים תשי"א (קונטרס פט).

שיגיע..אליהם: להעיר מלקו"ת ר"פ שמיני "להגיע (אן רירען בל"א)". וראה ג"כ מגילה יט, א. תו"א (צט, ג. קיח, ג-ד) בפי' מש"נ ומה הגיע אליהם.

------------------------