ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רצ

ב"ה, כ"ה אד"ר, ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכתב...

בימים אלה, ימים שבין פורים קטן לפורים גדול, הו"ל קונטרס - מאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שאמרו בפורים קטן לפני ארבעים שנה, ד"ה וקבל היהודים את אשר החלו לעשות. ומצו"ב.

ובודאי אשר כל אלה שיגיע המאמר אליהם ילמדו אותו בעיון

המתאים לגודל ערך תוכנו, ובפרט בהביא בחשבון המקום והזמן בם נאמר (כמבואר במכ' שהו"ל בהוספה לקונטרס).

ויהי"ר שיהי' גדול לימוד זה - שיביא לידי מעשה, מעשה גדול ופעולות רבות, רבות בכמות ובאיכות גם יחד, בכל הענינים אודותם מדובר במאמר זה,

ובמכש"כ וק"ו: ומה בארץ ההיא ובשנה ההיא, ארץ קשה ושנה קשה, עשו ופעלו וכו' - עאכו"כ צ"ל העשי' והפעולה בארצות אלו ובשנים אלו.

ובכל כגון זה הובטחנו מחז"ל: הבא לטהר

- וידוע דיוק רבנו הזקן "לטהר" (חסר יו"ד ) - לטהר אחרים -

מסייעין אותו.

בברכה

מ. שניאורסאהן

* * *

כדאי שתתבונן בהעמקה במש"כ בהמאמר ע"ד מפי עוללים גו',

ותסיק מסקנא בנוגע לערך החינוך שלהם וגודל הזכות דאלו שההשגחה העליונה מסרה זה לידם ואשרם ועשרם וכו'. וד"ל.

* * *

בברכה שיתחיל לקיים בפו"מ הפקודה יגעת (וההוכחה ע"ז - קיום הבטחת תוה"ק) ומצאת (ולא אמת-לא-ות הכי משונות, טבעו של פ' ופ' וכו'. וד"ל).

ט'רצ

כללי-פרטי. נדפסה בלקו"ש ח"ו ע' 381, והושלמה עפ"י צילום האגרת.

פורים קטן..גדול: ראה גם תורת מנחם - התוועדויות תשד"מ ח"ב ע' 1055 ואילך.

לקו"ש חכ"ו ע' 210 הערה 8.

בתו"א: מג"א צו, ג ואילך.

שערי אורה: שער הפורים פח, ב ואילך.

דרמ"צ להצ"צ ח"ב: נדפס באוה"ת מג"א (הוצאת תש"נ) ע' קעט ואילך.

מאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר..ד"ה וקבל היהודים: ראה גם שיחת ש"פ תשא שושן פורים קטן ושיחת פורים שנה זו.

להעיר ממחז"ל..לא קאי אינש גו': ראה גם לקמן אגרת ט'שלג, ובהנסמן בהערות שם.

ב"התמים" ח"ז: ע' לו ואילך.

בס' המאמרים תשי"א: ע' 180 ואילך.

ומה הגיע אליהם: אסתר ט, כו.

גדול לימוד..מעשה: גדול - שתהי' ההמשכה מבחי' ולגדולתו אין חקר כו' (ראה בארוכה בבי' הדעות דתלמוד או מעשה גדול - באוה"ת להצ"צ ד"ה ושננתם ע' רלט ואילך).

ארץ קשה ושנה קשה: מפרש"י (תולדות כו, יב) שניהם למה כו' - מוכח דכאשר שני "קשה" הם בבת אחת - כל אחד מהם מוסיף בה"קשה" של השני.

וידוע דיוק: לקו"ת דברים פט, ד.

"לטהר" (חסר יו"ד): כגירסת הש"ס (ולא הע"י) יומא לח, סע"ב.

------------------------

באוה"ת להצ"צ: ואתחנן.

כמבואר במכ' שהו"ל בהוספה לקונטרס: נדפס ב"התמים" שם ע' עו ואילך. תשי"א שם ע' 195 ואילך.

גדול לימוד..מעשה גדול: ראה קידושין מ, ב. וש"נ.

מפרש"י..שניהם למה כו': ראה גם לקו"ש ח"ה ע' 123.

במש"כ בהמאמר: "התמים" שם ע' לז. תשי"א שם ע' 181.

מפי עוללים גו': תהלים ח, ג.

בברכה שיתחיל: נכתבה בשולי האגרת הקודמת. נדפסה ב"התקשרות" חוב' קיז ע' 11.

יגעת..ומצאת: מגילה ו, רע"ב.