ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רצב

ב"ה, ראש חודש אדר הסמוך לניסן, ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ צמ"ס חו"ב וכו' מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

קבלתי המברק בחתימת הרב נסים וכת"ר שליט"א, ומוסג"פ העתק המענה שלי*

בודאי למותר להדגיש אשר מה שבענין המדובר במכתב המצו"ב וכן בהמברק לא בא על החתום הרב הראשי אונטרמן שי' גם כן - מנוצל על ידי כמה גורמים לפעול בכיון ההפכי וד"ל. ות"ח אם יודיעני האם יש יסוד לניצול האמור.

בכבוד ובברכה לבשו"ט

מ. שניאורסאהן

בודאי בעתו נתקבל המברק שלי לחגיגת הנהלת אוצר הפוסקים, ותקותי שבלי שגיאות, אף שליתר שאת נשלח העתק הנוסח במעטפה בפ"ע.

ט'רצב

מוהרש"י: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ט'לג, ובהנסמן בהערות שם. העתק המענה: באגרת הבאה.

הרעיון דהכנה לסנהדרין: ראה גם לעיל חי"א אגרת ג'תרפב. המברק שלי..נשלח העתק הנוסח: דלעיל ט'רפט.