ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רצה

ב"ה, ז' אדר שני ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

מרת..תי'

ברכה ושלום!

מאשר אני קבלת מכתבה, ויהי רצון שתבשר טוב בתוכנו.

והרי כל החודש - חודש אדר - מוצלח הוא לישראל בעניניהם, הן לאנשים והן לנשים, ויתרה בזה (לאדר ול)פורים לגבי חנוכה, שבשניהם אמרו חכמינו ז"ל אף הן (הנשים) היו באותו הנס, שבפורים הרי המגילה נקראת על שם אסתר בלבד.

וכיון שנצטוינו להרבות בשמחה משנכנס אדר, וגם נשים בכלל כאמור לעיל, וציווי התורה פירושו גם נתינת כח ואפשריות, יהי רצון שתרבינה הסיבות לשמחה אמתית בטוב הנראה והנגלה, לה ולכל הנלוים אלי' שי'.

בברכה

מ. שניאורסאהן

ט'רצה

נדפסה ב"היכל מנחם" ח"ג ע' קלג.

כל החודש - חודש אדר - מוצלח הוא לישראל: ראה תענית כט, סע"א ואילך.

אמרו חכמינו ז"ל: שבת כג, א. מגילה ד, א.

המגילה נקראת על שם אסתר בלבד: ראה גם לעיל אגרת ט'קט.

להרבות בשמחה משנכנס אדר: תענית שם. מג"א או"ח סו"ס תרפו.