ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'ש

ב"ה, כ"ה אד"ש תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

האברך מו"ה..שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות קשו"ת שלו עם ב"ג תי' יה"ר שתהי' בשעה טובה ומוצלחת ולבנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

בברכת מזל טוב

מ. שניאורסאהן

במענה לשאלותיו:

א) סדר הלימוד עד החתונה - לכל לראש הלכות הצריכות ומתחדשות מעת הנישואין. בחסידות - מאמרי עבודה. בשאר הזמן - בהתייעצות עם המשפיע שי'.

ב) כיוון ההסתדרות לאחרי החתונה - באופן שיוכל לקבוע עתים בלימוד התורה ככל הדרוש.

ג) תיקון בהנוגע לתפילין - בקיאות בהל' תפילין (הצריכות) נוסף על העיקר: קבלה טובה על להבא וחרטה גמורה על העבר.

ט'ש

נדפסה ב"היכל מנחם" ח"ג ע' קעה.

בקיאות בהל' תפילין: ראה גם לעיל ט'מז, ובהנסמן בהערות שם.