ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שיא

ב"ה, א' אייר, ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

מר מרדכי שי' ניומן, תל אביב

שלום וברכה!

הפתעה נעימה היתה לי לקבל ספר שהוציא לאור, שהמחבר כותב שנשלח לפי בקשתו.

ונוסף על עצם הענין של קבלת הספר, הרי זה מראה ג"כ שפגישותנו לא רק נשארה בזכרוני אלא גם בזכרונו הוא.

תקותי שמאז התראינו ממשיך בפעולותיו ועושה כל התלוי בו למלא תפקידו בתור "מוציא לאור", מתאים לגמרי להוראת מלים אלו, זאת אומרת שעניני הדפוס שמדפיס יפיקו אור אצל הקוראים, ובסגנון חמכינו ז"ל אין אור אלא תורה, תורתנו הנצחיית תורת חיים, כמש"נ נר מצוה ותורה אור, המאירה בכל מקום ובכל זמן, וביתר שאת בארץ אשר כל עמי תבל ארץ הקדש יקראו לה, ארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, כדברי ה' בתורתו.

בכבוד ובברכה.

נ.ב. תקותי, מיוסד על המדובר כשהי' כאן, שבאם בין הספרים שמדפיס והוציא לאור מאז, יש כאלה שיוכלו לענין אותי, ישלח לי, כולל גם קטלוג, ות"ח מראש.

ט'שיא

ובסגנון חכמינו ז"ל: תענית ז, ב.

נר מצוה ותורה אור: משלי ו, כג.

ארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה: עקב יא, יב.