ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שיב

ב"ה, א' אייר, ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה יצחק מאיר שי'

שלום וברכה!

הרב חדקוב שי' מסר לי ערב ראש-חודש בקשת ברכה בנוגע ל...ויהי רצון שיבשר טוב בתוכן הבקשה. וזכות פעולותיו, שבודאי נוהג על פי הציווי להעלות בקדש - והרי לזה צ"ל מנוחת הנפש והגוף - יעמוד לו למנוחת הנפש גם בענין..שהכל יסתדר כדבעי.

ומתוך שמחה וטוב לבב ינצל כשרונותיו בהפצת היהדות במדה המלאה ויבשר טוב גם בזה.

בהזדמנות זו רצוני להביע קורת רוחי רבה בקשר עם השתתפותו בחגיגת ישיבת אחי תמימים ליובאוויטש בבוסטון, אשר כפי שהודיעוני הופעתו ונאומו עשו רושם חזק, שמראה שהיו דברים היוצאים מן הלב. ואע"פ ששכר מצוה מצוה וכבר בא על שכרו, אבל רצוני להודיע לו שנהניתי מהנ"ל במיוחד, ותקותי חזקה שגם בזה ינהוג כנ"ל באופן דמעלין בקדש, לסייע בהתפתחות מוסדות חינוך חב"ד בתוככי כללות מוסדות חינוך על טהרת הקדש.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור ובפ"ש בנו הרב עמוס שי' ובכבוד.

נ.ב. זוכרני שאמר לי פעם שמוצאו מולוזשין. אבל מובן שאין זה סתירה כלל בהנוגע להשתתפות בעניני ליובאוויטש, ומעשה רב שרואני שמשתתף. ואת"ל - אדרבה על פי הנ"ל צריכה ההשתתפות להיות עוד בכפלים וק"ל. ובפרט שעכשו הוא "זמנו", עת לימוד פרקי אבות, שפרסם חבורו בזה, ובלשון חכמינו ז"ל בפרק של שבת זו - מרבה תורה - מרבה חיים, מרבה ישיבה - מרבה חכמה.

ט'שיב

מו"ה יצחק מאיר: בונין. אגרות נוספות אליו - לעיל ט'סט, ובהנסמן בהערות שם.

הציווי להעלות בקדש: ראה ברכות כח, א. וש"נ.

דברים היוצאים מן הלב: ראה ס' הישר לר"ת שי"ג. הובא בשל"ה סט, א.

ששכר מצוה מצוה: אבות פ"ד מ"ב.

שפרסם חבורו בזה: ראה גם לעיל חכ"ג אגרת ח'תשח*.

ובלשון חכמינו ז"ל: אבות פ"ב מ"ז.