ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שיד

[תחלת אייר תשכ"ז]

נסיעה מאה"ק לחו"ל - אינו ענין פשוט כלל ובפרט בנוגע לנערה בגיל זה.

ולמה להכנס לכ"ז?!

[נוסף על ההוצאות בממון - שאפילו כשכל הסכום ישנו במזומן - לכמה דברים שאין ספק שנחוצים הם, יש לנצלו. וק"ל].

ואזכירם עה"צ והרי כוונתו רצוי'.

ט'שיד

נדפסה ב"צדי"ק למלך" חוברת ז ע' 355, מצילום כתי"ק, על גליון מכתב השואל מעש"ק קדושים [כה ניסן] תשכ"ז, שבו כותב: היות ובתי..תגיע למצוות בעז"ה בעש"ק ח' סיון הבעל"ט, אבקש בזה הסכמת כקא"ש בנוגע לנסיעה עתה לכקא"ש.