ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שכ

ב"ה, ל"ג בעומר, ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ צמ"ס חו"ב וכו' מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

נצטערתי להשמועה אשר מצב בריאות כת"ר אינו כדבעי, ויהי רצון שתהי' רפואתו קרובה וגם שלימה ויבשר טוב בזה.

מצו"ב העתק רשימת אדמו"ר הצ"צ (על תנ"ך) על הפסוק רפאני ה' וארפא - סיום וחותם הפטרת שבת זו: בחוקותי תלכו גו' ונתתי גשמיכם בעתם גו' וכל הברכות המנויות בפרשה, בכלל ובפרט: וישבתם לבטח בארצכם ונתתי שלום בארץ גו' והייתי לכם לאלוקים ואתם תהיו לי לעם, מעתה ועד עולם, וכנאמר ביום סגולה זה, הילולא דרשב"י (זוהר ח"ג רצו, ב) כי שם ציוה ה' את הברכה חיים עד העולם, אורך ימים ושנות חיים (וגו' - היינו) ושלום יוסיפו לך.

בכבוד ובברכת רפואה ובשו"ט

מ. שניאורסאהן

ז"ע נתקבל כרך הי"ב מהאנציקלופדיא תלמודית ששלח, ות"ח ת"ח על המשלוח ושימת הלב וכולי. וגודל התענוג וקורת הרוח וכו' - אין די באר, שאף גם שכמעשהו בכרך האחרון - מעשהו באלה שקדמוהו, הרי בכגון זה כרך נוסף הוא לא רק הוספה מצד עצמו אלא הוספה גם בהקודמיו, וכמדובר כמה פעמים, וכמדומה גם כתבתי בזה לכת"ר, שבנוגע לאנציקלופדיא הרי כל זמן שלא נדפסו ערכי אות תי"ו יש מקום לשלימות נוספת אפילו בערכים דאות אל"ף. ובודאי לדכוותי' האריכות אך למותר, ולא באתי אלא לאיחולי נוספים בזריזות בנוגע לכרכים הבע"ל בעגלא דידן, ומתוך בריאות הנכונה ושמחה וט"ל ומנוחת הנפש והגוף.

הערה בדא"פ משלי:

לכאורה סתירה מיומא (פו, א) ארפא משובתם - שמקצת שמו עליו (רש"י שם). וי"ל דשם קאי ברפואה מלמע' הבאה ע"י תשובה מיראה, שעכ"פ אינה למע' מספי' הבינה, משא"כ כאן ד"כי אני ה' רופאך" ר"ת אריך (מאו"א א' קכד ביאיר נתיב, וראה אוה"ת להצ"צ בשלח ע' תקפ). ולאידך גיסא - גם ברפואה שיד אדם (רופא) באמצע יש דברים "שיתרפא ולא בגדר רפואה (שרק) מכאן ולהבא (ובמילא גם נשאר רושם) רק המציאות כן כו'" או שפעולת האדם הוא רק "גדר נסיון" (שו"ת צפע"נ סי' סז. צפע"נ על הרמב"ם הל' איסו"ב פט"ז ה"ח). ולא נשאר רושם כלל וכלל. רפו"ש - שלימות בתכלית.

ט'שכ

חלקה נדפס בלקו"ש חי"ב ע' 265, והושלמה עפ"י צילום האגרת. ראה גם לקו"ש חט"ז ע' 516.

מוהרש"י: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ט'לג, ובהנסמן בהערות שם.

רשימת אדמו"ר הצ"צ: נדפסה לאח"ז באוה"ת נ"ך ח"א ע' שנט ואילך.

על הפסוק רפאני ה' וארפא: ירמי' יז, יד.

בחוקותי תלכו..לי לעם: בחוקותי כו, ג-יב.

כי שם..עד העולם: תהלים קלג, ג.

אורך ימים..יוסיפו לך: משלי ג, ב.

כתבתי בזה לכת"ר: ראה לעיל חי"ג אגרת ד'תריז.

הערה בדא"פ משלי: על מ"ש ברשימה הנ"ל של הצ"צ: שלא יבא עליו המחלה כלל, והוא מ"ש בפ' בשלח כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך.

ארפא משובתם: הושע יד, ה.

*) ע"פ דרכי חיים ושלום [(]ושם הביא ג"כ משו"ת שם משמעון ס"ד). שו"ת יוסף דעת סי' שנ"ה (והביא ראי' מכלב, סוטה לד, ב[)].

------------------------

כי אני ה' רופאך: בשלח טו, כו.