ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שכט

[נוסח המברק לקראת חג השבועות תשכ"ז]

[יומא טבא] וקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ולקבל תיכף שכר קבלתה שלא תהי' אומה ולשון שולטת בהם.

מנחם שניאורסאהן

ט'שכט

נוסח המברק שנשלח אל הנהלת "רשת אהלי יוסף יצחק" בארה"ק. נדפס ב"התקשרות" חוב' צד ע' 11.

שלא תהי' אומה ולשון שולטת בהם: ראה לעיל אגרת ט'שכז בסופה, בהערות. וש"נ.