ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'של

[סיון תשכ"ז]

להערתו בנוגע ל"מבצע תפילין" ממש"כ הרמב"ם ע"ד השמירה דמזוזה (פ"ה ה"ד) - הנה פנייתי בזה לכל מי שיש בידו לעשות בזה (ואפילו בגדר ספק (ראה שבת נה, א)) וכללות ענין זה - מיוסדים הם על המבואר בכ"מ ומהם:

פס"ד מפורש ברמב"ם גופא בהל' ע"ז (פי"א הי"ב בסופה ) דמותר. ובנדו"ד מפורש שם הל' תשובה (פ"י ה"ה בסופה) - שזהו חיוב. ולא עוד אלא - דמי שאינו מנצל אפשריות זו ככל הדרוש - עובר על מ"ע מה"ת דהוכח תוכיח גו', ונתפש בעון אלו שלא הביאם להמעשה דהנחת תפילין (הל' דעות פ"ו ה"ז). וראה באריכות בפהמ"ש ר"פ חלק. ושם ד" מזרזין אותם (שלא השיגו האמת עד שיהיו כמו אברהם אבינו ע"ה) ע"ז (שיעשו המצוה מפני שכרה) ומחזקים כוונתם". ועוד וג"ז עיקר: בכל יום ופעם שמניח תפילין מברך עליהן עובר לעשייתן אשר קדשנו במצותיו וצוונו כו' ועי"ז הרי ברור (ולא רק דאמרינן כן) דעושה לשמה, אלא שמתכוון אף להנאת עצמו, והרי זה צדיק גמור בדבר זה (פסחים ח, ב וברש"י תוס' שם).

וממש"כ הרמב"ם במזוזה, הרי שם "בטלו המצוה" (ומש"כ והוסיף "אלא שעשו כו'" - עכצ"ל שזה בא לשופרי דמילתא. ומש"כ בכס"מ שם - הוא לתרץ מש"כ הרמב"ם כאילו הוא כו'). ועוד להעיר: ברמב"ם במזוזה - המדובר בעושה המצוה, ובנדו"ד - ע"ד המשתדל שאחר יניח תפילין. ואכמ"ל בכ"ז.

[ולההערה בהנאמר דגדולה מצות תפילין מפני כו' מהי השייכות דגדלות מצוה לזה - הוא ע"פ מרז"ל גדולה תשובה שמארכת כו' (יומא פו, ב)].

ט'של

נדפסה ב"צדי"ק למלך" חוברת ז ע' 357 - מצילום כתי"ק, ובלקו"ש ח"ו ע' 276.

להערתו בנוגע ל"מבצע תפילין": בין חיילי הצבא, שהכריז עליו הרבי שיש בזה סגולה שמאריך ימים ושנופל פחד על שונאי ישראל (כדלעיל בהערה לסוף אגרת ט'שכז). והעיר הנ"ל ממ"ש הרמב"ם נגד אלו העושין קמיע ממזוזה.

באריכות יותר ראה שיחת חגה"ש וש"פ בהעלותך תשכ"ז (לקו"ש חי"ט ע' 121 ואילך).

שיחת ש"פ בראשית תשכ"ח (לקו"ש ח"ו ע' 271 ואילך).

דהוכח תוכיח גו': קדושים יט, יז.

[ולההערה..פו, ב)]: קטע זה ניתוסף בלקו"ש שם.