ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שלג

ב"ה, ג' תמוז ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מכתבו נתקבל...

ובעמדנו לפני ימי הסגולה יב-יג תמוז הבע"ל,

יה"ר שזכות בעל הגאולה והשמחה - הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו - תעמוד לכאו"א בתוך כאחב"י שליט"א, להמשיך ברכות ה' בכל המצטרך בגו"ר, כולל, כמובן, הצלחה רבה בהפצת היהדות והתומ"צ בכלל וע"י מוסדות כ"ק מו"ח אדמו"ר במיוחד ומתוך מנוחה וט"ל,

ובפרט שהשנה - ארבעין שנין לגאולתו שאז קאי אינש אדעתי' דרבי' - סוף דעתו ותבונתו וחכמת משנתו (רש"י ע"ז ה, ב. תבוא כט, ו),

וראה ד"ה באתי לגני (השי"ת פט"ז) דמזה הוכחה דכל משך המ' שנה "ה"ה בבחי' קירוב אליו". עיי"ש.

בודאי ילמדו בימים הנ"ל ושלפניהם ושלאחריהם - מאמרי תמוז, תרפ"ז שנת הגאולה.

בברכת הצלחה

מ. שניאורסאהן

* * *

מכתב[י]ו נתקבלו (ר"ד . ולפלא שגם בשנת מ' - מקצר וכ"כ)...

בברכת הצלחה בר"ד ולבשו"ט בהנ"ל

ט'שלג

כללי-פרטי. נדפסה בלקו"ש חי"ג ע' 244, והושלמה ע"פ צילום האגרת. ובפרט שהשנה - ארבעין שנין לגאולתו: ראה גם לקמן אגרת ט'שלג. ט'שלה. ט'שלו.

ט'שמא. ט'שמח.

שאז קאי: ראה גם לקו"ש חל"ד ע' 160 ואילך. וש"נ.

סוף..משנתו: ראה גם לקו"ש חי"ד ע' 100 ואילך. וש"נ.

ד"ה באתי לגני (השי"ת פט"ז): סה"מ תש"י ע' 151.

ה' תמוז: בזח"ב (פב, ב) על הכתוב (יחזקאל א, א) ברביעי בחמשה לחודש ואני בתוך הגולה גו' נפתחו השמים ואראה מראות אלקים: זה העם לא הי' אמאי אתגלי שכינתא ------------------------

מכתביו נתקבלו: הוספה לאגרת הקודמת, בטופס הנשלח אל מו"ה שניאור זלמן דוכמן.

אגרות נוספות אליו - לעיל ט'לו, ובהנסמן בהערות שם.

ר"ד: רשימות דברים, שנדפסו אח"כ בספרו "לשמע אזן".