ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שלד

[ד' תמוז תשכ"ז]

...במענה לשאלותיו:

גזיזת השערות - יש לדחותה לאחר "בין המצרים". מה שנהגו להדר כו' - מיום מלאת ג"ש...

ט'שלד

נדפסה בלקו"ש חל"ג ע' 297. והיא אל מו"ה ישראל יוסף שי' זלמנוב.

גזיזת השערות: ראה גם לעיל חי"ח אגרת ו'תתמט.

מה שנהגו להדר כו': להרגיל את התינוק בענין נשיאת ט"ק, ברכות השחר, ברכת המזון וקריאת שמע שעל המטה (ראה מכתב אדמו"ר מוהריי"צ "לזלמנוב טו מנ"א תש"ב" - נעתק ב"היום יום" ד אייר. לעיל חכ"א אגרת ז'תתקל. ובכ"מ).