ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שלו

ב"ה, ט' תמוז, ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

בקשר עם חג גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר בי"ב-י"ג תמוז,

אשר בשעתה היתה נקודת מפנה בחיי יהדות מדינות בריה"מ, וכנראה במוחש במשך השנים שעברו מאז, נוסף על המפנה בחייו הוא, כיון שסוף השחרור הי' העתקתו ממדינה ההיא ועמידתו בהגה חיי היהדות בכל התפוצות,

הוצאנו לאור קובץ מאמרי חסידות אשר אמרם בזמן ההוא בעת המאסר (אמירה לעצמו וכתיבה) בגלותו ובימי הגאולה, בהם משתקפת השקפתו של בעל השמחה והגאולה על פרשת המאסר החופש הגלות והגאולה בצורה אופיינית לדברי תורה ובפרט תורת החסידות.

והרי מיוחדת שנה זו, היא שנת הארבעים לתקופה האמורה. והודיעונו חכמינו ז"ל אשר בארבעין שנין קאים אינש על דעתי' דרבי', מיוסד על הכתוב אשר בארבעים שנה נתן הוי' לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע האותות והמופתים הגדולים ההם.

ויהי רצון אשר בקרוב נזכה לראות גם שחרור וגאולת כל יהדות

בריה"מ, שחרור בטוב בחסד וברחמים, ובל' הכתוב: בנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותינו עד כי לא תשאר פרסה.

ולאחרי שראינו אותות ומופתים גדולים בימים ההם וגם בימים אלו באה"ק ת"ו, הרי מכאן ולהבא יהיו אותות ומופתים רק לצורך מתוך הרווחה והרחבה ובסגנון רבנו הזקן באגה"ק הידועה שלו, לא בשביל להתיש כח הסט"א כי יופרד הרע מהטוב ויתפרדו כל פועלי און, כי אם להמשיך אורות עליונים יותר כו', ללכת מחיל אל חיל, מטוב לטוב יותר כו' (אגה"ק סוף סי' כ"ו).

בהוקרה ובכבוד ובברכת חג הגאולה.

מסר לי התמים הרב הספרן חיים שי' ליברמן תשורתו הכי יקרה

- ליקוט מתוך ביכל ביחאווסקי - כולל תורות, פתגמים וסיפורים מרבותינו נשיאינו וכו'. ות"ח ת"ח. ובפרט בימי סגולה אלה.

ט'שלו

מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל ט'נא, ובהנסמן בהערות שם.

הוצאנו לאור קובץ מאמרי חסידות: "קונטרס חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז תרצ"א" - שנדפס בהוצאה מיוחדת, ג' תמוז תשכ"ז (נדפס בסה"מ קונטרסים ח"א ע' קעה ואילך). וראה גם לקמן סוף אגרת הבאה.

שנת הארבעים: ראה גם לעיל אגרת ט'שלג, ובהנסמן בהערות שם.

והודיעונו חכמינו ז"ל: ע"ז ה, רע"ב.

על הכתוב: תבוא כט, ב-ג.

בנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותינו: בא יו"ד, ט.

לא תשאר פרסה: שם, כו.

ביכל ביחאווסקי: שמתוכו נדפס הס' "כתבי חיים אליעזר ביחאווסקי" (ברוקלין, תש"נ).