ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שלז

ב"ה, י"א תמוז, ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה אפרים זלמן שי'

שלום וברכה!

באיחור זמן רב קבלתי מכתבו עם הידיעה המבהילה ע"ד פטירת אביו, יבלח"ט.

ויהי רצון שמכאן ולהבא לא ידעו מכל צער ועג"נ ח"ו, והוא ואמו וכל בני המשפחה - שי' - אך טוב בטוב הנראה והנגלה ימצאם תכה"י.

בברכה לבשורות טובות ובברכת חג הגאולה

מ. שניאורסאהן

ז"ע הוצאנו לאור קונטרס מאמרי דא"ח מכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל בקשר עם חג גאולתו די"ב-י"ג תמוז. ותקותי חזקה שהוא ואחיו שי' ילמדוהו בעיון המתאים, וזה יוסיף בעילוי נשמת אביהם ז"ל.

קונטרס מאמרי דא"ח: ראה גם לעיל אגרת ט'שלו, ובהנסמן בהערות שם.