ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שמא

ב"ה, ימי הגאולה, תמוז - ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

ל"גן ישראל" ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

תהא פתיחת "גן ישראל" וכל משך שהותם בו בהצלחה בכל, ובפרט שהשנה שנת הקהל האנשים והנשים והטף ומסוגלת שישמעו וילמדו ויעשו כל דברי התורה, וארבעים שנה לגאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר, שאז הוי' נותן לב ועינים ואזנים להיות קאים אדעתי' דרבי' ולהיות תלמידיו באמת ובטו"ל.

בברכת חג הגאולה.

ט'שמא

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 410. ראה גם לעיל אגרת ט'קסו.

הקהל האנשים..דברי התורה: וילך לא, יב.

וארבעים שנה: ראה גם לעיל אגרת ט'שלג, ובהנסמן בהערות שם.