ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שמב

ב"ה, י"ג תמוז, ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מכתבו נתקבל באיחור זמן. ובודאי ידוע לו שמעת הסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר לא נסעתי מניו-יארק אפילו נסיעה לזמן קצר.

מובן שאין כאן מקום לבקשת מחילה ולהתנצלות, כי אין תוכן מכתבו מסוג הזקוק לזה, ואדרבה.

דרך "אגב", ראוי להעיר בנוגע להכיוון שנתנו לאחרונה להנסיעות לאה"ק ת"ו. שאף שבעניני תורה ומצוה אמרו חכמינו ז"ל לעולם יעשה אדם בהם שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, עדין צריך עיון אם גם האמור נכלל בזה, וד"ל.

כבמכתבי הקודם ארשה לעצמי עוה"פ לעורר ע"ד החיוב על האב לבנו להשיאו אשה, שאף שאופן הפעולה בזה משתנה לפי המקום והזמן מאחר שהמטרה להצליח במקום ובזמן מסויים, אבל עצם החיוב הרי זה הוראת תורתנו שלא תהי' מוחלפת וכו'.

ואסיים על דרך התחלת מכתבו הוא אלי בהתנצלות על התערבותי בענין שכבר דברתי ושבודאי נוגע לו ביותר, והתקוה שימחול ויסלח.

בודאי יודע פרשת ימים אלו די"ב-י"ג תמוז, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר ממאסרו לפני ארבעים שנה בדיוק.

ואסיים בברכת חג הגאולה ובכבוד ולבשו"ט.

ט'שמב

ובודאי ידוע לו: מענה להזמנה שיבוא לבקר בארה"ק. ראה גם לעיל אגרת ט'שכז.

אמרו חכמינו ז"ל: פסחים נ, ב. וש"נ.

החיוב על האב: ראה קידושין כט, א.

תורתנו שלא תהי' מוחלפת וכו': עיקר הט' מי"ג העיקרים.

ארבעים שנה: ראה גם לעיל אגרת ט'שלג, ובהנסמן בהערות שם.