ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שמז

[כ"ז תמוז תשכ"ז]

...החוברת "ממעמקים" נתקבלה ות"ח.

לפלא גדול על שאין מנצל כל אפשריותו (ע"י המכ"ע וכיו"ב) להפיץ היהדות המסורתית וערכי' (כולל - הפצת המעינות ג"כ, כמובן). ואם לא עכשיו - אימתי?!

והתירוץ ששמעתי מאחר "מה תאמר המערכת", עניתיו - שמקורו בלתי טהור, שברוב המכריע - גם אין לו יסוד. ושאם אין נמנעים כלל מלריב עם המערכת על "הרמת" המשכורת הגשמית, למה לא יתנהגו ככה (עכ"פ - מעין תוקף זה) בנוגע להרמת תוכן המאמרים והידיעות וכו'?

ט'שמז

נדפסה ב"היכל מנחם" ח"ג ע' קג, והושלמה עפ"י העתקה.

ואם לא עכשיו - אימתי: אבות פ"א מ"ד.