ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שמח

ב"ה, שלהי תמוז, ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

תלמידי הישיבה הגדולה מלבורן ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נתקבל הפ"נ שיקרא בעת רצון על הציון הק'.

בבואנו מימי הגאולה י"ב-י"ג תמוז, בו יצא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל ממאסרו במדינת מולדתו, שהי' חבוש שם בעד עבודתו הכבירה להחזקת והפצת התורה והמצוה, למרות רדיפת הדת שהיתה שם אז במרום שיאה.

ובחסדי השי"ת יצא בנצחון, שהרי אלה שאסרוהו הם ששיחררוהו.

וכמו שכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר, היתה גאולתו לא רק גאולה פרטית כי אם גאולה ונצחון לכל עניני היהדות, שלכן יום סגולה הוא לכל בני ובנות ישראל באשר הם שם, ובפרט - לאלה ההולכים בדרכיו ומשתתפים בפעולותיו ומוסדותיו.

ואם בכל שנה ושנה כך, על אחת כמה וכמה בשנה זו, שהיא שנת הארבעים לגאולתו, וכידוע הוראת חכמינו ז"ל שתקופת ארבעים שנה מוסיפה הבנה בעומק דעת הרב וכו'.

וכמו כל ענין של זכרון בתורה וביהדות, הכוונה היא שהזכרון יעורר את המעשה בפועל ברוח הימים הנזכרים והנעשים, ובנוגע לחג הגאולה ההוראה והמסקנה המידית היא, שאם במדינה ההיא ובזמן ההוא ובתנאים ההם יכול יהודי לעשות ולפעול בעד החזקת והפצת התורה והמצות, מכש"כ וק"ו במדינות ובתנאים נוחים וטובים שלא בערך.

ויהי רצון שיעשה כל אחד ואחת מאתנו, בתוך כל אחב"י שי', בכל האמור מתוך שמחה וטוב לבב.

בברכה לבשורות טובות מהתמדתם הרבה בלימוד הנגלה והחסידות והצלחתם בזה ובכלל

מ. שניאורסאהן

* * *

בברכה לבשו"ט מההצלחה בעבוה"ק בהפצת המעינות והיהדות בכלל - במרץ וזרירזות המתאימים.

* * *

מאשר אני קבלת מכתבה מי"ח בסיון, ות"ח על הבשורה טובה שבו, ויהי רצון אשר מכאן ולהבא תבשר אך טוב, בטוב הנראה והנלגה.

כיון שנכנסנו בחודש הגאולה, בודאי ידועה לה פרשת חג הגאולה די"ב-י"ג תמוז...

ובודאי תציין גם היא את חג הגאולה הבע"ל באופן המתאים להאמור, ויהי רצון שתעשה מתוך שמחה וטוב לבב.

בברכת חג הגאולה.

ט'שמח

נדפסה בלקו"ש ח"ח ע' 338, והושלמה ע"פ צילום האגרת שנדפס ב"איי המלך" ע' נו.

נוסח דומה נשלח גם בג' תמוז, ונדפס בלקו"ש חל"ג ע' 282.

וכמו שכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר: אג"ק שלו ח"ב אגרת שפו.

שנת הארבעים: ראה גם לעיל אגרת ט'שלג, ובהנסמן בהערות שם.

הוראת חכמינו ז"ל: ע"ז ה, רע"ב.

הימים הנזכרים והנעשים: ראה גם לעיל אגרת ט'רסז הערה ד"ה הימים האלה.

בברכה לבשו"ט: כתי"ק בשולי האגרת הקודמת, בטופס הנשלח אל צעירי אגודת חב"ד פתח תקוה.

מאשר..חג הגאולה: התחלה וסיום של האגרת הקודמת, בטופס הנשלח בג' תמוז.