ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שמט

[תמוז תשכ"ז]

ולתוכן מכתבו הנ"ל:

שני המועמדים למשרת הדיינות - כיון שבספק עומד, הנה שב וא"ת עדיף, ולא יתערב בהענין.

בההצעה לתקנת עגונות - בכלל נכונה היא לדעתי, כמובן לאחר עיון מעמיק ע"י כמה מגדולי הוראה בהנוסחא, זמן כתיבתה וכו', וככתבו - שלע"ע דן רק ע"ד כללות הענין.

אלא שצע"ג איך לשלול בהחלט שלא יתוסף עי"ז סיוע כלשהוא להלוחצים "לחדש" ההלכה ולהתאימה להמציאות שבימינו וכו' וכו' (היפך מפס"ד הרמב"ם שכל המציאות היא אך מאמיתת המצאו), והרי, בעוה"ר, בין הלוחצים ישנם גם כאלו שבחייהם הפרטיים הם יר"ש וכו' ומהפכים הם סניגור זה לקטגור על התורה, שיסודה שלא תהא מוחלפת וכו'. וד"ל.

והרי בדורנו שבולמוס שלו פרסומת - בודאי סו"ס תתפרסם השקו"ט וכאו"א מראשיכם עד שואב מימיך יפס"ד שמזה כש"כ וק"ו להצעות שלו בשאר תרי"ב המצות וכו'. וכל המתיר לישראל (עלול ש)נעשה ראש. וד"ל.

ובאם א"א לשלול - מסופקני אם כדאי כל הענין, כי ברי ושמא (בתועלת) - ברי עדיף.

ט'שמט

נדפסה ב"נלכה באורחותיו" ע' 260, מכתי"ק שעל מכתב השואל מו"ה הלל מדליה, רבה של אנטווערפן. אגרות נוספות אליו - לעיל ט'רלה, ובהנסמן בהערות שם.

שב וא"ת עדיף: עירובין ק, סע"א.

מפס"ד הרמב"ם: ריש הל' יסוה"ת.

שלא תהא מוחלפת וכו': עיקר הט' מי"ג העיקרים.

מראשיכם עד שואב מימיך: ע"פ לשון הכתוב - ר"פ נצבים.

וכל המתיר לישראל..נעשה ראש: ע"פ לשון חז"ל - גיטין נו, סע"ב. וש"נ.

ברי ושמא..ברי עדיף: ב"ק קיח, א.