ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שנו

[ער"ח אלול תשכ"ז]

בודאי יתפשטו בכל העיר כולה (היינו ביקור בהישיבות, ביהכנ"ס ואצל הר"י והרבנים - ע"מ לדבר בנגלה ובמקום המתאים גם

בחסידות, בנוגע למבצע תפילין ובעניני אלול), וכאו"א מהם ישתתף בהנ"ל בפו"מ בענין אחד עכ"פ ומה טוב - בכמה . וה' יצליחם ויבש"ט בכ"ז.

ט'שנו

נדפסה ב"היכל מנחם" ח"א ע' קלז, והוא מענה לקבוצת הת' מישיבת תו"ת דברוקלין, שנסעו למונטריאל לחתונת חברם ר' אברהם שי' הלוי לעוויטאנסקי.