ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שנז

ב"ה, א' דר"ח אלול, ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

...ובודאי למותר להדגיש שכל האפשר לעשות להרמת מצב הלימודים, שזה תלוי לכל לראש במצב המורים והמורות, ייעשה, והרי מכירים הם שחינוך בני ובנות ישראל מלאכת שמים היא. והפליג רבנו הזקן, בעל התניא והשו"ע, בהלכות תלמוד תורה שלו בגודל אחריות המורה, עיי"ש פ' א', סעיף יו"ד ואילך. ומוזהרים ועומדים אנשי חב"ד בפרט העומדים איש על דגלהו בכל עניני החינוך ע"י דברי מייסד תורת חב"ד, נוסף על אזהרה הכללית.

ובהמצאנו בראש חודש אלול, אסיים באיחולי לבביים שיצליח להפיץ החינוך הדתי המסורתי באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור, וגם זה יוסיף בברכת ה' לכתיבה ולחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה למר ולכל הנלוים אליו שי'.

בכבוד ובברכה.