ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שנט

ב"ה, יום ג' שהוכפל בו כי טוב , פ' כי תצא ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

ועד הרוחני דכפר חב"ד, מיסודו ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, ובראשם הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ הררש"ז שי' מרא דאתרא

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בעמדנו בימי אלול, הוא חודש הרחמים, אשר - א ני ל דודי ו דודי ל י, חודש אשר כדברי אדמו"ר הזקן , יוצאין בו להקביל אור פניו ית' בשדה.

ותיכף לאחרי זה, חדש תשרי, חדש הכללי של כל השנה הבע"ל, אשר בו תשרי ותשבוק ותכפר על חובי עמך ומשובע בכל ,

בקשתי - להיות המתכננים והמארגנים, אשר אלה מתושבי כפר חב"ד שבאו ממדינתנו לפנים, במשך שנת הקהל זו והם בני עשרים שנה ומעלה ועדיין לא בקרו כאן, ולא השתטחו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיאנו ורוצים בזה,

להזמינם בשמי לבקר כאן למשך חודש תשרי הבע"ל, להשתטח על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר, ולהתפלל כולנו בצוותא חדא בבית הכנסת של כ"ק מו"ח אדמו"ר, ללמוד בבית מדרשו נגלה וחסידות וכו'.

* * *

פשוט אשר במה דברים אמורים - באם ע"י נסיעתם זו לא תהיינה מגרעות בקודש, במוסדות הק' ובעניניהם - אשר באה"ק ת"ו בכלל ובכחב"ד בפרט,

כן מותנה הנסיעה בעל מנת לחזור לכחב"ד,

ובנוגע לנשואים - שתהי' הנסיעה בהסכמתן המלאה של נשותיהם תחיינה.

* * *

ויהי רצון, אשר בימים אלה, שכנ"ל המלך ממה"מ הקב"ה מקבלין פניו בשדה, ואז רשאין (ומוסיף ומבאר כ"ק מו"ח אדמו"ר: ויכולים) כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם, ימלא המלך ממה"מ הקב"ה עוד בהיותו בשדה, כל בקשות ומשאלות לבבם לטובה של כל המקבלים פניו, בתוככי כללות ישראל, וימלא (כנ"ל) בסבר פנים יפות, ויכתב ויחתם כל אחד ואחת לשנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה.

בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה.

נ.ב.

מובן אשר ענין הוצאות הנסיעה - אינו שייך להנוסעים, ויסודר בלעדם בעזה"י, ומפני קוצר הזמן בודאי יזדרזו בסידור כל האמור, ולכל לראש - עריכת רשימה מפורטת ולשלחה לכאן באופן מהיר דחוף, ות"ח מראש על ההשתדלות והטרחא בכ"ז.

שהוכפל: ב' מאמרים אחד לישראל ואחד לכהנים ולויים, אמירה במים..בארץ (תדשא פכ"א. וראה רמ"ז ר"פ ויקרא).

שהוכפל..טוב: [טוב] לשמים וטוב לבריות - קדושין מ, א. הצ"צ באור התורה (בראשית לג, א ואילך. עיי"ש).

כי תצא: מהמצרים והגבולים של נה"ב (אוה"ת ר"פ כי תצא).

כדברי אדמו"ר הזקן: לקו"ת ראה (לב, ב).

תשרי..ומשובע בכל: ויק"ר פכ"ט, ח.

------------------------

ט'שנט

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 494.

הררש"ז: גרליק. אגרות נוספות אליו - לעיל ט'סו, ובהנסמן בהערות שם.

אלול..אני לדודי ודודי לי: שה"ש ו, ג ובשעה"פ עה"פ. הנסמן בסה"מ מלוקט ח"ב ע' פב הערה 67.

חדש תשרי, חדש הכללי: ראה גם לעיל אגרת ט'לו, ובהנסמן בהערות שם.

שנת הקהל זו: כפס"ד וכנהוג באה"ק (הל' הלואה - לאדה"ז - סל"ו. וראה דו"פ לטור חו"מ ר"ס ס"ז).

המלך..לכולם: לקו"ת שם.

רשאין..ומבאר..ויכולים: סד"ה לך אמר לבי, השי"ת.

כל בקשות: ראה אוה"ת להצ"צ פ' ראה הגהות ללקו"ת הנ"ל (ע' תתח): וי"ל שאז באלול מאיר הארת בחי' י"ג מכילין הנ"ל גם בשושנה החיצונה, עיי"ש.

------------------------

סד"ה לך אמר לבי, השי"ת: נדפס בסה"מ ה'ש"ת ע' 167. תש"י ע' 285.