ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שס

ב"ה, ט' אלול, ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הרב הנכבד והנעלה איש המעלה נרו יזרח ויעלה מוה"ר פנחס שי' טולידאנו

רב דעדת הספרדים בלונדון יצ"ו

שלום וברכה!

באיחור זמן קבלתי מכתב כת"ר, בקשת ברכה בעד אחד מבני קהלתו מר..שי'.

ואזכירו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. ויהי רצון שיבשר טובה בזה.

ובפרט שנמצאים אנו בחודש הרחמים, אשר ימי סגולה אלו יפה נתפרשו על ידי כ"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא והשלחן ערוך ע"פ משל למלך שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניו בשדה ואז רשאין כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם (לקוטי תורה, פ' ראה, דף לב, א. בד"ה אני לדודי ודודי לי ר"ת אלול).

בידעי מסורת אחינו בני ישראל הספרדים שי', שמאז ומתמיד הי' להם קביעת עתים ללימוד פנימיות התורה, נוסף על לימוד נגלה דתורה, בטח מנהיגי הקהלה והרבנים בראשם ממשיכים במסורת זו, ובפרט אשר בימינו אלו ובתקופה זו חשיבות מיוחדת ללימוד פנימית התורה, כמבואר בארוכה בהקדמת הר"ח ויטל לשער ההקדמות להאריז"ל החי, והרי תורתנו הקדושה בכלל ופנימיות התורה נשמתא דאורייתא כלשון הזוהר, בפרט, היא היא שער השמים.

בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

ט'שס

בהקדמת הר"ח ויטל לשער ההקדמות: נדפס ג"כ בהוספה לקונטרס עץ החיים לכ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע. ועוד.

כלשון הזוהר: ח"ג קנב, א.