ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שסג

ב"ה, י"ג אלול, ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו...

ובעמדנו בימי רצון , ימי חדש אלול - (ר"ת : אני לדודי ודודי לי) - חדש הרחמים ,

אשר בימים אלה, כדברי אדמו"ר הזקן , השי"ת הוא ע"ד מלך שמקבלין "פניו בשדה, ואז רשאין

- ומוסיף ומבאר כ"ק מו"ח אדמו"ר: ויכולים -

כל מי שרוצה - לצאת להקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם",

יהי רצון אשר ימלא המלך ממה"מ הקב"ה - עוד בהיותו בשדה - כל בקשות ומשאלות לבבו לטובה של כל המקבלים פניו, בתוככי כלל ישראל, ימלא אותם (כנ"ל) בסבר פנים יפות,

ויכתוב ויחתום את כל אחד ואחת לשנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה.

בברכת כוח"ט

מ. שניאורסאהן

* * *

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום י"ג אלול ות"ח ת"ח על הדו"ח והבשו"ט ממבצע התפלין...

בברכת הצלחה רבה לכל משתתפי מבצע התפלין ובברכת כוח"ט.

המצו"ב - השתתפותי סמלית בהוצאות מבצע הכי נעלה הנ"ל.

* * *

מובן שימשיך בההכנה להו"ל מחד"ת וכו'.

* * *

נבהלתי להידיעה (שמועה?) שלמר..אשה א' שלא גירשה וכו'. ופשוט - שזה מבטל הצעתי שכותבה.

* * *

מאשר הנני קבלת המברקים והפ"נ והגליונות דחוברת "תשרי" ות"ח.

הפ"נ יקרא עה"צ.

בברכת בריאות הנכונה ושמחה אמתית ואשרי חלקו בעבוה"ק ובברכת כוח"ט.

* * *

מאשר הנני קבלת מכתבו והפ"ש ע"י האורחים שי'.

בברכת רפואה ואיוש"ט ובברכת כוח"ט.

נזקקתי לענין "ברכת הבית " ולא מצאתי הערך בהאנצ', בשד"ח וכו'.

* * *

כנראה פירט ער מיט מיר א ברוגז-חשבון. וחבל ולפלא.

ט'שסג

כללי-פרטי. לתוכנה ראה גם לעיל אגרת ט'רט.

בימי רצון: ראה רש"י שמות לג, יא. טור וכו' או"ח סתקפ"א.

ר"ת..לי: אבודרהם. פע"ח שכ"ד פ"א. ש' הפסוקים שה"ש ו, ג.

חדש הרחמים: ראה ג"כ ד"ה אני לדודי, ש"ת.

אדמו"ר הזקן: בלקו"ת פ' ראה דף לב.

רשאין..ומבאר..[ו]יכולים: להעיר מספרי (ראה יב, יז) הובא שם בפרש"י (המפרש פשוטו של מקרא): לא תוכל - יכול אתה אבל אינך רשאי.

ומוסיף ומבאר: סד"ה לך אמר לבי, השי"ת.

בסבר פנים יפות: ראה פיה"מ לאבות פ"א מט"ו. - ולהעיר מפיה"מ שם (פ"ג מי"ב): בשמחה וזה יותר כו'. וי"ל שזהו בחה"ס זמן שמחתנו כו' שלאחרי אלול ועשי"ת, הימים דשמאי - שם אורחותיו (ראה לקו"ת שה"ש מח, ג) ואכ"מ.

כל בקשות: ראה אוה"ת להצ"צ פ' ראה הגהות ללקו"ת הנ"ל (ע' תתח): וי"ל שאז באלול מאיר הארת בחי' י"ג מכילין הנ"ל גם בשושנה החיצונה.

------------------------

אבודרהם: סדר תפלת ר"ה ופירושה ס"א.

ד"ה אני לדודי, ש"ת: סה"מ ה'ש"ת ס"ע 150 ואילך.

מספרי (ראה יב, יז) הובא שם בפרש"י: נת' בשיחת ש"פ ראה שנה זו (לקו"ש חכ"ט ע' 79 ואילך).

סד"ה לך אמר לבי, השי"ת: נדפס בסה"מ ה'ש"ת ע' 167. תש"י ע' 285.

ויכתוב ויחתום: להעיר ממש"כ בבד קודש (בסופו) עה"פ מלפניך (דוקא) משפטי יצא (וראה ירושלמי סנה' פ"ב ה"ג) ישעי' לג, כב. ולהעיר משמ[ו]"ר (פי"ט, ה. נתבאר בד"ה וככה - להצ"צ וכו'): לשעבר אני וב"ד כו' לעת"ל אני לבדי שנאמר כי הולך לפניכם ה' ומאסיפכם אלקי ישראל.

------------------------

משמו"ר (פי"ט, ה: בשמו"ר דפוס וילנא הוא בפיסקא ו, ובשמו"ר עם הענפים הוא בפיסקא ז.

בד"ה וככה - להצ"צ וכו': אוה"ת בא ע' רצא ואילך.

כי הולך לפניכם ה' ומאסיפכם אלקי ישראל: ישעי' נב, יב.

הדו"ח והבשו"ט: כתי"ק הוספה לאגרת הקודמת, בטופס הנשלח אל מו"ה אהרן אביגדור קאזין, לונדון.

המצו"ב: המחאה מהרבי ע"ס 25 דולר.

מובן שימשיך: נדפסה בריש הספר "גט למעשה" למו"ה חיים מרדכי פרלוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ט'פח, ובהנסמן בהערות שם.

נבהלתי להידיעה: כתי"ק בשולי האגרת הקודמת, בטופס הנשלח אל מו"ה פנחס אהרן ווברמן. אגרות נוספות אליו - לעיל ט'קצא, ובהנסמן בהערות שם.

קבלת המברקים: כתי"ק בהוספה לאגרת הקודמת, בטופס הנשלח אל מו"ה יצחק דוד גרונר. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ה'ל, ובהנסמן בהערות שם.

נזקקתי לענין: כתי"ק בשולי האגרת הקודמת, בטופס הנשלח אל מוהרש"י זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ט'לג, ובהנסמן בהערות שם.

ברכת הבית: ברובה (כתובות קג, א).