ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שסו

ב"ה, מוצש"ק ח"י אלול, ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

כבוד חברי המשטרה בעפולה - באה"ק ת"ו על ידי משיח צדקנו במהרה

בימינו - ובראשם רב הסמל

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם ובשמחה רבה קבלתי מכתב הרב יצחק שי' ידגר אודות ביקורו אצלם בקשר עם מבצע הנעלה, "מבצע תפילין", וההתרשמות שלו מהסבר פנים יפות בו קדמו פניו, והשתתפותם, וכולי.

ויהי רצון אשר זכות מצוה זו, שסגולה מיוחדת לה, כמו

שנאמר "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' (בפרשיות שבתפילין) נקרא עליך ויראו ממך", תעמוד להם לתוספת הצלחה בעבודתם החשובה והאחראית לבסס ולחזק המשטר והסדר בכל המקומות המסורים לפיקוח שלהם.

ויתברכו בכל עניניהם הפרטיים.

שהרי עוד סגולה עקרית וזכות מיוחדת במצוה האמורה, אשר כל המניח תפילין מאריך ימים, אריכות בכמות וגם באיכות.

והקב"ה - המשתבח בעמו ישראל ואומר "אתם עשיתוני חטיבה אחת (ציור ודבר הניכר שאין כמותו) בעולם, שנאמר שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד (מהפסוקים העיקריים בפרשת תפילין), ואני אעשה

אתכם חטיבה אחת בעולם, שנאמר ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ" (פסוק הכתוב בתפילין של הקב"ה) -

יברך את כל אחד ואחד מהם ואת בני ביתם שיחיו בשנה טובה ומתוקה, כולל ללכת מחיל אל חיל בכל עניני תורתנו, תורת חיים, ומצותי' עליהן נאמר וחי בהם, מתוך שמחה וטוב לבב.

בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה

מ. שניאורסאהן

ט'שסו

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 202, והושלמה עפ"י העתקה.

וראו כל עמי הארץ כי שם ה'..נקרא עליך ויראו ממך: תבוא כח, יו"ד. וראה ברכות ו, א. וש"נ.

כל המניח תפילין מאריך ימים: מנחות מד, סע"א.

והקב"ה - המשתבח בעמו ישראל ואומר "אתם כו': ברכות שם.

שנאמר שמע ישראל: ואתחנן ו, ד.

שנאמר ומי כעמך ישראל: דברי הימים-א יז, כא.

עליהן נאמר וחי בהם: אחרי יח, ה.

בס"ד