ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שסז

ב"ה, כ' אלול, ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה..שי'..וזוג' מרת..תחי'

שלום וברכה!

בעתם קבלתי מכתביהם, ונתעכב המענה מפני רצוני לברר המצב בהוה באה"ק ת"ו.

וכפי המכתבים שקבלתי, כולל מכתב שקבלתי היום, הרי אין מצב רוח בנם שי'

נוטה כלל להתענין עתה בהצעת שידוכים בכלל [כי אם ללמוד משך זמן בהתמדה ושקידה

תורתנו הק' תורת חיים].

ומובן אשר בכל הזמנים, ובפרט בתקופתנו, אין ללחוץ על הנוער - בגיל בנם - בענינים

כהאמור, וק"ל.

וזכות התמדת ושקידת בנם שי' בלימוד התורה, שבודאי יהי' באופן דגדול לימוד שמביא

לידי מעשה, קיום המצוות בהידור, יעמוד להם למילוי משאלות לבבם לטובה, כולל בריאות

נכונה ופרנסה טובה.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.

ט'שסז

דגדול לימוד שמביא לידי מעשה: ראה קידושין מ, ב. וש"נ.