ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שסח

ב"ה, כ' אלול, ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו ולאחרי כן גם הצילומים. ונתעכב המענה כי רק אתמול קבלתי המכתב מרופא ידיד שבקשתיו לברר דעת מומחה במקצוע זה. ומצורף בזה העתק מכתב הרופא.

עלי להוסיף אשר גם לולא מכתב הנ"ל הרי כמה רופאים מומחים נמצאים באה"ק ת"ו, ארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, והרי הוא רופא כל בשר ומפליא לעשות ורופא בו"ד אינו אלא שלוחו.

כיון שהכל בהשגחה פרטית, ובהמשך להאמור, עלי להוסיף - אבל גם זה עיקר - אשר הדרך והצנור והכלי לקבלת ברכות הרופא כל בשר ומפליא לעשות היא ההתחזקות באמונה ובטחון בהשי"ת ובמלוי מצוותיו באופן דמעלין בקדש.

מהראוי שיבדוק [ה]תפילין - באם לא נבדקו משך י"ב חודש האחרונים.

בברכה לבריאות ולכתיבה וחתימה טובה ולבשורות טובות

מ. שניאורסאהן

בודאי יורה לאיזו כתובת להחזיר הצילומים.

ט'שסט

[מוצש"ק סליחות תשכ"ז]

מבהיל!!! וידבר עוה"פ עם.. ובודאי יוכל למצוא עצה שיעשה זה בהקדים הכי אפשרי כוונתי בימים - שהרי המדובר בענין שנכרתו עליו י"ג בריתות וכל מצות התורה רק ג' בריתות ועיין רמב"ם סוף הל' מילה " למרע"ה עלי' אפילו שעה אחת אע"פ שהי' כו'" ובפרט לאחר מ"ת. ואם נפק"מ בהוצאות כספיות - יסולק מהמזכ' .

ט'שסח

נדפסה ב"היכל מנחם" ח"א ע' קצג.

ארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה: עקב יא, יב.

ורופא בו"ד אינו אלא שלוחו: ראה גם לקו"ש ח"ה ע' 80 ואילך.

דמעלין בקדש: ברכות כח, א. וש"נ.

שטארקן..שמים: ראה וילך (לא, יב): הקהל גו' ולמען ילמדו ויראו את ה' אלקיכם ושמרו לעשות גו'. וברמב"ם (הל' חגיגה רפ"ג): מ"ע להקהיל כו' ולקרות כו' פרשיות שהן מזרזות אותן במצות ומחזקות ידיהם בדת האמת.

------------------------

ט'שסט

נדפסה בלקו"ש חי"ז ע' 473, והוא מענה לאחד שדיווח שהשפיע על א' מבנ"י (שלא הי' מהול) שימול, אבל הנ"ל רצה לדחות א"ז למשך זמן.