ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שסט

[מוצש"ק סליחות תשכ"ז]

מבהיל!!! וידבר עוה"פ עם.. ובודאי יוכל למצוא עצה שיעשה זה בהקדים הכי אפשרי כוונתי בימים - שהרי המדובר בענין שנכרתו עליו י"ג בריתות וכל מצות התורה רק ג' בריתות ועיין רמב"ם סוף הל' מילה " למרע"ה עלי' אפילו שעה אחת אע"פ שהי' כו'" ובפרט לאחר מ"ת. ואם נפק"מ בהוצאות כספיות - יסולק מהמזכ' .

ט'שסט

נדפסה בלקו"ש חי"ז ע' 473, והוא מענה לאחד שדיווח שהשפיע על א' מבנ"י (שלא הי' מהול) שימול, אבל הנ"ל רצה לדחות א"ז למשך זמן.