ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שעא

[ימי הסליחות ה'תשכ"ז]

בנועם קבלתי פרישת שלום מכם על ידי המורה מרת..ביחד עם בקשת ברכה לשנה הבאה.

והשם יתברך אשר אמר על ידי נביאיו "כי נער ישראל ואוהבהו" יברך את כל אחד ואחת מכם בשנה טובה ומתוקה להצליח בלימודים ובהנהגה שלכם, בריאים שמחים וטובי לב, מתאים לתקות כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר על שמו נקרא הגן והבי"ס, ובפרט שזכיתם להיות בארצנו הקדושה, תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו, ארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

ויהי רצון שהוריכם ומוריכם שיחיו ישבעו מכם רוב נחת יהודי מסורתי.

ט'שעא

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 357.

כי נער ישראל ואוהבהו: הושע יא, א.

ארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה: עקב יא, יב.